Puppy

Mae trigolion a busnesau yn cael eu hannog i leisio eu barn am fridio cŵn bach yn anghyfreithlon, a rhoi gwybod am achosion yn ddienw i Crimestoppers.

Mae Safonau Masnach Cymru a’r elusen Crimestoppers wedi dod at ei gilydd i ddarparu gwasanaeth sy’n galluogi aelodau’r cyhoedd i gynnig gwybodaeth werthfawr yn ddienw a allai helpu mynd i’r afael â bridio cŵn bach yn anghyfreithlon.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Dyma’r cynllun diweddaraf y mae’r ddau sefydliad yn gweithio arno i annog aelodau’r cyhoedd i gynnig gwybodaeth am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw, a hynny heb orfod rhoi unrhyw fanylion personol.

Meddai Roger Mapleson, Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu, “Yn aml, caiff cŵn bach eu hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol, ac fe ddylech chi wastad wirio ymhle y ganwyd y ci bach drosoch eich hun; ychydig iawn o fridwyr anghyfreithlon fydd yn caniatáu i chi wneud hyn, gan geisio eich darbwyllo nad oes angen i chi drafferthu.  Dysgwch gerdded i ffwrdd a rhoi gwybod am eich pryderon am yr hysbyseb a hefyd ffonio Crimestoppers i roi’r holl wybodaeth sydd gennych chi.

Dywedodd Judith Parry, Cadeirydd Safonau Masnach Cymru: “Mae’n rhoi pleser mawr i ni weithio gyda Crimestoppers a rhoi ffordd i aelodau’r cyhoedd adrodd am y troseddau hyn yn ddienw.

“Nid yw bridwyr cŵn didrwydded yn dilyn y rheolau ac ni fyddant yn desun archwiliadau lles gan yr Awdurdod Lleol. Adwaenir busnesau o’r fath fel Bridwyr neu Ffermwyr Cŵn Bach Anghyfreithlon.

“Mae hyn yn arwain at gŵn yn cael eu hecsbloetio gan gangiau troseddol i wneud, a gwyngalchu, arian.”

Mae nifer o arwyddion i’w canfod o ran bridio cŵn bach yn anghyfreithlon:

  • Gallant gadw eu cŵn bach mewn amodau ofnadwy
  • Efallai na fyddant yn sicrhau lles yr anifeiliaid
  • Gallant gael cŵn a chŵn bach sydd wedi’u cymdeithasoli’n wael
  • Efallai y byddant yn gorfridio o’u cŵn

Os ydych yn amau neu’n bryderus am fridio cŵn yn anghyfreithlon yn eich ardal chi, yna dylech ei adrodd i Crimestoppers ar 0800 555 111 neu edrych ar http://crimestoppers-uk.org a dweud wrthynt yr hyn yr ydych yn ei wybod. Fe fyddwch yn parhau’n gwbl ddienw. Bob tro.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN