Reclaim Tax Wales

Mae busnes yn Wrecsam wedi dathlu carreg filltir bwysig yn ddiweddar gydag ymweliad gan Faer Wrecsam.

Mae Reclaim Tax, yn y Waun, wedi helpu busnesau Cymru i hawlio mwy na £4 miliwn mewn budd-dal treth – gan gynnwys nifer o fusnesau lleol yng Ngogledd Cymru.

Bu i Faer Wrecsam, y Cynghorydd Brian Cameron – ynghyd ag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard – ymweld â phencadlys y cwmni yr wythnos ddiwethaf i longyfarch staff.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol? Dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod ni’n gwybod eich bod chi wedi cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Dathlu llwyddiant lleol

Dywedodd y Maer: “Roedd wir yn bleser cwrdd â Joshua a’r tîm yn Reclaim Tax Wales ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant.

“Roedd yn braf cael dysgu am y gwaith a wnânt a sut maent yn helpu busnesau eraill yng Nghymru, ac mae’n bwysig ein bod yn cydnabod a dathlu llwyddiant cwmnïau lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard: “Mae bob amser yn galonogol clywed am fusnesau sy’n mynd o nerth i nerth. Mae busnesau lleol yn chwarae rhan allweddol yn ein heconomi lleol – maent yn creu cyfoeth a chyflogaeth, ac yn helpu i roi Wrecsam ar y map.

“Mae helpu busnesau Cymru i hawlio £4 miliwn mewn budd-dal treth wir yn gyflawniad hynod, a gobeithiaf y bydd Reclaim Tax Wales yn parhau i dyfu a ffynnu.”

Helpu’r economi i ffynnu

Dywedodd Joshua Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Reclaim Tax Wales: “Roeddem yn falch iawn o groesawu’r Maer ac Arweinydd y Cyngor i’n swyddfa yn Wrecsam i ddathlu’r busnes yn cyrraedd £4 miliwn mewn rhyddhad treth busnes.

“Rydym yn hynod o falch o’r gwaith a wnawn i ddatgelu rhyddhad treth arbenigol ar gyfer cwmnïau cyfyngedig sy’n arwain at hwb ariannol neu arbedion treth sylweddol. Mae nifer o’r cwmnïau hyn ar ein carreg drws yn Wrecsam, gan fod gennym dros 45 o gleientiaid lleol erbyn hyn.

“Mae’r gefnogaeth a ddangoswyd gan gynghorau lleol, cymunedau a chleientiaid wedi bod yn hollol wych, a hir oes i hyn.

“Ein nod hirdymor yw parhau i ysgogi’r economi Gymreig ac edrychwn ymlaen at groesawu’r Maer ac Arweinydd y Cyngor yn ôl pan fyddwn yn cyrraedd £10 miliwn mewn budd-dal i gleientiaid!”

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol?

PARATOWCH I BLEIDLEISIO