Artists impression

Mae Prosiect Porth Wrecsam yn gynllun sydd werth miliynau, sy’n bwriadu trawsnewid un o brif lwybrau i ganol tref Wrecsam yn derbyn hwb ariannol. Bydd ochr dwyrain o’r ailddatblygiad yn weld ailddatblygiadau helaeth i’r ardal o gwmpas gorsaf Wrecsam Ganolog, yn cynnwys datblygiadau masnachol, ac uwchraddio’r cyfleusterau a mwynderau.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Mae Cyngor Wrecsam, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Cynghrair Mersi A’r Ddyfrdwy a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ar prosiect Porth Wrecsam i gynllunio ers llynedd, a bydd y prosiect nawr y derbyn hyd at £25 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru.

Mae’r prosiect Porth aml bartner yn bwriadu adfywio coridor Ffordd yr Wyddgrug – gan greu cludiant bws a rheilffordd gwell, bydd y llwybr i mewn i ganol y dref yn creu argraff gyntaf gwych i ymwelwyr a lleoliad digwyddiadau gwell yn stadiwm y Cae Ras.

Argraff arlunydd

Symud y darnau gwyddbwyll

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Cadeirydd Cynghrair Mersi A’r Ddyfrdwy ac Arweinydd Cyngor Wrecsam:

“Hoffwn roi diolch i Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford, Ken Skates AS, Llywodraeth Cymru a’r holl bartneriaid am ei waith called a’u hymdrechion.

“Er nad oes llawer wedi newid ar lawr gwlad eto, rydym wedi bod yn gweithio tu ôl i’r llenni, gan symud y darnau gwyddbwyll yn araf i’w lle, felly rydym mewn safle da i ddechrau gweithio pan rydym yn derbyn y cyllid.

“Mae Wrecsam yn le gwych, ac mae llawer o gyffro ac optimistiaeth… nid ynghylch y clwb pêl-droed a’i berchnogion newydd yn unig, ond am y dref gyfan yn gyffredinol.”

Darnau allweddol o dir

Yn ystod yr haf llynedd, prynodd Llywodraeth Cymru’r hen ystafell arddangos Dickens a’r tir cyfagos. Dan y cynllun, byddai rhan yn cael ei ddefnyddio i gefnogi datblygiad o amgylch Stadiwm y Cae Ras.

Mae Llywodraeth Cymru wedi prynu hen eiddo Country Stores gyferbyn â gorsaf rheilffordd Wrecsam Ganolog. Bydd y plot yn cael eu ddefnyddio i wella cysylltiadau cludiant, a gallai ddarparu gofod ar gyfer swyddfeydd a chartrefi newydd.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford: “Bydd y £25 miliwn gan Lywodraeth Cymru rydym yn eu cyhoeddi heddiw yn hwb enfawr i Wrecsam.Mae’r cynlluniau ar gyfer cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus yng Ngorsaf Gyffredinol Wrecsam ac ar gyfer y Cae Ras yn arbennig yn gyffrous iawn.

“Ar y diwrnod y mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, yn cyhoeddi Strategaeth Drafnidiaeth Cymru mae’n bleser gen i gyhoeddi’r cyllid hwn a fydd yn gwella’r system, trafnidiaeth gyhoeddus yn y dref ac o’i hamgylch, gan gynnig gwell profiad i drigolion ac ymwelwyr.

“Mae hi hefyd yn ddiwrnod gwych i gefnogwyr pêl-droed, chwaraeon a digwyddiadau gan y bydd y cyllid hwn yn helpu i gyflawni gwelliannau sylweddol i stadiwm y Cae Ras.Mae Clwb Wrecsam wedi cael dechrau da i’r flwyddyn yn sgil sicrhau perchenogion newydd ac mae cyhoeddiad heddiw yn newyddion hyd yn oed mwy positif ar gyfer y clwb hanesyddol hwn.”

Argraff arlunydd/Artists impression

Arloesi?

Yn ogystal â gwella’r system cludiant cyhoeddus a buddsoddi yn y stadiwm, bydd y prosiect yn gweld gwelliannau eraill yn yr ardal.

Mae gwaith eisoes yn mynd ragddo yng ngorsaf Wrecsam Ganolog ar gyfer gwella seddi, diogelwch a chyfleusterau cymunol.

Dywedodd yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam: “Mae’n brosiect mawr a fydd yn cymryd amser i’w gyflawni, ond gallai fod yn arloesol ar gyfer Wrecsam ar ardal ehangach.

“Mae’r bartneriaeth uchelgeisiol ar brosiect Porth Wrecsam yn mynd ochr wrth ochr i’n strategaeth Campws  2025, sydd ar waith yn barod.

“Mae’n bwysig bod y bartneriaeth yn parhau i wthio pethau ymlaen, gan helpu Wrecsam i fod yn le hyd yn oed gwell i fyw, ymweld, gweithio ac astudio.”

<em><a href=” https://bipbc.gig.cymru/covid-19/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/ystadegau-brechu-lleol-ar-gyfer-gogledd-cymru1/”>😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈</a></em>

CANFOD Y FFEITHIAU