Byddwch yn Arwr. Ailgylchwch. Mae’r 3 uchaf yn wych, ond gadewch i ni anelu am rif 1!

Mae hi’n ddiwrnod cyntaf Wythnos Ailgylchu 2020 heddiw (21 – 27 Medi), ac mae gennym ni lawer i fod yn falch ohono eisoes yng Nghymru.

Gwlad fechan yw Cymru, ond o ran ailgylchu, rydym ni’n cyflawni’n well na’r disgwyl. Cymru yw’r drydedd wlad orau i ailgylchu yn y byd, a rŵan mae Cyngor Wrecsam yn cefnogi ymgyrch Cymru gyfan i sicrhau mai ni yw’r gorau yn y byd.

Gadewch i ni gyflawni hyn gyda’n gilydd 🙂

Mae’r byd angen arwyr rŵan, fwy nag erioed…

Yn Wrecsam, 69.62% oedd ein ffigur ailgylchu mwyaf diweddar, ac o ystyried mai dim ond 3% oeddem ni’n ei ailgylchu nôl yn 2020, mae’n amlwg ein bod ar y trywydd iawn. Ond erbyn hyn, rydym ni eisiau mynd yr ail filltir ac rydym eisiau i chi ddod gyda ni ar y siwrnai.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae Wythnos Ailgylchu yn amser perffaith i atgoffa’n hunain o’r pethau y gallwn ac na allwn ni eu hailgylchu. Rydym yn deall bod llawer o bethau i bobl gofio a gall hyn ar brydiau fod yn llethol, ond rydym i gyd angen cymryd rhan.

‘Bydd wych…Ailgylcha’ yw’r cais i ni yng Nghymru eleni. Fe ddylem fod yn falch o’n hymdrechion ailgylchu hyd yn hyn, ond mae’n rhaid i ni ddyfalbarhau ac anelu i wneud hyd yn oed yn well. Gadewch i ni barhau i ailgylchu popeth y gallwn ni o amgylch y cartref, er mwyn gwella ein ffigurau ailgylchu lleol a helpu i sicrhau fod cymru yn cyrraedd rhif un.”

Argymhellion i arwyr i sicrhau fod Cymru’n cyrraedd rhif un

Dyma argymhellion defnyddiol all ein helpu i fod yn well:

• Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf o roi hwb i’n cyfradd ailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd – waeth pa mor fach ydyw – yn eich cadi gwastraff bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob wythnos.
• Nid yw ailgylchu yn stopio wrth ddrws y gegin – cofiwch ailgylchu eitemau o ystafelloedd eraill hefyd. Fe synnech chi faint o wastraff yr ystafell ymolchi megis poteli siampŵ, cyflyrydd, sebon llaw a sebon cawod y gellir ei ailgylchu.
• Mae’r mwyafrif o bobl yn gwybod bod modd ailgylchu poteli, caniau a phapur a cherdyn, ond peidiwch ag anghofio y gallwch chi ailgylchu eitemau mwy anarferol megis erosolau gwag. Ewch i www.wrecsam.gov.uk/ailgylchu os nad ydych chi’n siŵr beth ydych chi’n cael ei ailgylchu neu beidio.
• Gwasgwch boteli plastig a chardfwrdd er mwyn arbed lle yn eich bag, bin, bocs neu gadi ailgylchu.
• Golchwch eich poteli, caniau, hambyrddau a thybiau yn sydyn cyn eu hailgylchu i gael gwared ar unrhyw wastraff bwyd – does dim angen defnyddio dŵr tap, gallwch ddefnyddio’r dŵr yn y fowlen golchi llestri.
• Os ydi Cymru am gyrraedd rhif un, mae’n rhaid i bawb ohonom chwarae ein rhan. Mae hyn yn golygu lledaenu’r gair ar gyfryngau cymdeithasol drwy rannu eich lluniau ac argymhellion ailgylchu gan ddefnyddio’r hashnod #ArwyrAilgylchu

Rydym ni’n mynd i ddarparu rhagor o wybodaeth ar ‘Bydd wych’ trwy gydol yr wythnos, felly cadwch lygad 🙂

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN