International Women's Day

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar hyd a lled Wrecsam i anrhydeddu ac amlygu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ac rydym yn chwilio am fwy o grwpiau, busnesau neu sefydliadau i ddod yn rhan o hyn.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Bwriad y digwyddiad yw dathlu’r holl waith y mae’r cynllun Strydoedd Mwy Diogel wedi ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf yn ogystal â dangos yr holl waith da a gaiff ei wneud gan gwmnïau lleol, sefydliadau ac elusennau i gefnogi a grymuso merched yn Wrecsam.

Caiff ei gynnal ddydd Mercher 8 Mawrth yn Tŷ Pawb rhwng 10am a 3pm.

Ar y diwrnod fe fydd yna lawer o weithgareddau a chynigion yn ogystal â stondinau ac adloniant ond rydym yn chwilio am fwy o stondinwyr hyd yn oed i ddod ynghyd i nodi’r achlysur.

Os hoffech gymryd rhan gan ddathlu a dangos eich sefydliad neu eich maes gwaith anfonwch e-bost at communitysafety@wrexham.gov.uk i gael rhagor o fanylion

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Parry Jones, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Corfforaethol, “Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddigwyddiad byd-eang sy’n hyrwyddo llwyddiannau merched, mwy o gydraddoldeb rhwng y rhywiau a grymuso.

“Rydym yn awyddus i sicrhau fod cynifer o sefydliadau â phosibl yn Wrecsam yn cael eu cynrychioli felly i sicrhau eich bod yno cysylltwch gan ddefnyddio’r manylion uchod.”

Mae’r isod eisoes wedi eu cadarnhau ar gyfer y digwyddiad:

Parallel Security  – Recriwtio merched i fynd i farchnad yr Economi Fin Nos

Y Cynllun Lleoedd Diogel – Codi ymwybyddiaeth ynglŷn â Lleoedd Diogel Cofrestredig yn Wrecsam

Tîm Heddlu Lleol Heddlu Gogledd Cymru – Diogelwch Cymunedol a’r hyn a wnaed i wella diogelwch merched yn Wrecsam, yn enwedig yn ystod oriau’r nos.

Moneypenny – Cyfleoedd recriwtio i ferched.

Coleg Milwrol Paratoadol Wrecsam – Cyfleoedd ar gael i hyfforddi ar gyfer mynd i’r gwasanaethau milwrol.

Cerrig Camu – Gwasanaeth cwnsela proffesiynol i oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth rywiol yn eu plentyndod

RASAC – Cyngor a chymorth ar gael gan Ganolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru a fydd hefyd â stondin Iechyd Rhywiol/Cynllunio teulu.

DASU – Uned Diogelwch Cam-drin Domestig

Y Tîm Cydlyniant – Lluniau proffil o grŵp amrywiol o ferched sy’n angerddol ynglŷn â dathlu eu treftadaeth ddiwylliannol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gan amlygu’r gwaith gwych maent yn ei wneud yn eu cymunedau lleol.

Dechrau’n Deg Cyngor – a chefnogaeth cyn geni/Mamolaeth ar gael yn genedlaethol a lleol.

Pobl Ifanc Egnïol – Heriau sboncio cyflym gyda gwobrau

Freedom Leisure – Sesiwn Zumba a chynnig o docyn 7 diwrnod rhad ac am ddim i’r holl Ganolfannau Hamdden a ffi cofrestru ar gyfer aelodaeth am ddim i ferched.

Strydoedd Mwy Diogel – Cewch wybodaeth am y cynllun Braf Bob Nos sy’n cydnabod arfer da yn y diwydiant trwyddedu a Hafan y Dref, y Ganolfan Les, sy’n agor ar nosweithiau prysur ac yn cynnig lle diogel i’ch cadw rhag unrhyw niwed.

Ysgolion Iach – Fe fydd yna nwyddau mislif rhad ac am ddim ar gael i ferched a gwybodaeth ynglŷn â’r cynllun Ysgolion Iach.

Coleg Cambria – Cewch wybod am yr holl gyfleoedd dysgu sydd ar gael yn y coleg yn Wrecsam sydd wedi ennill gwobrau.

Adloniant – Cerddoriaeth a Barddoniaeth gan Natasha Borton

Alf Jones

BAWSO

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD