Dyma fo o’r diwedd!
Mae Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 bellach wedi’i argraffu a gallwch brynu un yma:

 • Y Ganolfan Groeso
 • Llyfrgell Wrecsam
 • Amgueddfa’r Fwrdeistref Sirol
 • Bank Street Social
 • Tŷ Pawb

Dim ond £5 yw’r calendr a bydd yr holl elw’n mynd at Gronfa Elusennol y Maer.
Brysiwch, da chi, dim ond 500 sydd wedi’u hargraffu ac oes byddan nhw hanner mor boblogaidd â’r llynedd, fe awn nhw i gyd mewn dim o dro!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Meddai’r Cynghorydd Andy Williams, Maer Wrecsam: “Mae’r calendr yn dipyn o fargen ac mae’n dangos rhai o’r golygfeydd a’r adeiladau godidog sydd gennym ni yma yn Wrecsam. Rydyn ni wir yn byw mewn lle bendigedig, ac mae’r calendr yn ffordd dda o atgoffa pawb o hynny. Rwy’n ffyddiog y byddwch chi’n cefnogi fy elusennau eleni drwy brynu copi o Galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019.”

Ionawr – Rhagfyr

 • Pont ac Eglwys Bangor-Is-y-Coed wedi’i dynnu gan Adrian Wright. Darlun hardd o’r bont hyfryd hon sy’n dyddio’n ôl i oddeutu 1660. Credir mai Inigo Jones a adeiladodd y strwythur carreg â phum bwa.
 • Olwyn Gresffordd wedi’i dynnu gan Sally Davies.  Cadwyd yr olwyn eiconig o hen Bwll Glo Gresffordd i Goffáu Trychineb Gresffordd.  Bob blwyddyn cynhelir gwasanaeth ar y safle i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn y drychineb ofnadwy.  Roedd y pedwar beirniad wedi rhoi’r llun hwn yn gyntaf! Bydd llun hwn y prif llun ar flaen y Calendr y hefyd
 • Eglwys yr Holl Seintiau yng Ngresffordd wedi’i dynnu gan Steve Harvey.  Mae sain y clychau hyn yn eu rhoi ar restr 7 o Ryfeddodau Cymru felly  roedd yn rhaid i’r llun fod yn un o’r 13 terfynol. Wedi’i hadeiladu yn y 15fed Ganrif mae werth ymweld â’r Eglwys.
 • Rhaeadr y Bers wedi’i dynnu gan Carl Edwards. Bob amser yn un o’n hoff olygfeydd o Wrecsam ac nid oedd modd osgoi cynnwys o leiaf un golygfa gyda’r rhaeadr hardd hon yn Wrecsam.
 • Pont Farndon wedi’i dynnu gan Ian Lucas, AS, Pont Farndon – mae nifer yn credu bod y bont yn Lloegr!  Fodd bynnag, dyma’r porth canoloesol i Wrecsam ac mae’n edrych yn hyfryd yn y llun hwn.  Croeso i Gymru!
 • Llyn Hanmer wedi’i dynnu gan Paul Wynn.  Mae Llyn Hanmer mewn ardal hardd a hanesyddol yn Wrecsam – y Maelor.  Mae’n dystiolaeth nad oes yn rhaid i chi fynd yn bell yn Wrecsam  i weld golygfeydd trawiadol.
 • Castell y Waun wedi’i dynnu gan Steve Harvey. Adeilad Rhestredig Gradd 1, eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chyda 700 mlynedd o hanes, does dim syndod ei fod yn y calendr hwn.  Diolch i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am roi caniatâd i ni ddefnyddio’r darlun hwn.
 • Llwyn Isaf, cartref y defaid wedi’i dynnu gan Iolanda Banu.  Yn nghanol y dref mae hwn – sydd, gyda’i gyfeillion, yn denu plant ac oedolion i’w weld. Mae’r llwybr defaid yn eich arwain ar hyd y sir fwrdeistrefol – ac maent ei gyd mor swynol â’r un yma.
 • Safle Seindorf Parc Bellevue wedi’i dynnu gan Paul Wynn.  Trysor arall yng nghanol y dref- mae’r parc Fictoraidd yn parhau i fod yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr ac mae safle’r seindorf yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Cerddoriaeth yn y Parc yn ystod misoedd yr haf.
 • Tŷ Injan Penrhos wedi’i dynnu gan Ben Hughes. Mae’r Heneb Gofrestredig yma ym Mrymbo yn ein hatgoffa o’n treftadaeth ddiwydiannol.  Wedi’i adeiladu gan John Wilkinson ar ddiwedd y 18fed Ganrif, credir mai dyma’r peiriandy pwll glo hynaf sydd wedi goroesi yng Nghymru.
 • Stryt y Banc wedi’i dynnu gan Danny Edwards.  Un o’r strydoedd hynaf yn Wrecsam, Stryt y Banc, yn parhau i fod yn stryd brysur yng nghanol y dref.  Yn gartref i sawl hen adeilad ac yn elfen y mae’n rhaid i ymwelwyr canol y dref ei gweld.
 • Traphont Ddŵr Pontcysyllte wedi’i dynnu gan Ben Hughes. Canolbwynt Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte ac un na ddylid ei golli – mae’r darlun anhygoel hwn yn crynhoi hirhoedledd y strwythur.  Faint o aeafau sydd wedi mynd heibio? Ymhell dros 250 ers ei adeiladu ac mae’n parhau i fod yn hardd!  Nadolig Llawen i bawb.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU