Hoffem longyfarch ein holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Dylai pob disgybl sy’n cael eu canlyniadau TGAU heddiw fod yn falch o’u cyflawniadau. “Dwi’n dymuno’r gorau i chi wrth i chi symud ymlaen at addysg bellach, gwaith neu hyfforddiant.”

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Meddai Karen Evans, Pennaeth Addysg Wrecsam: “Ar ran Cyngor Wrecsam, hoffwn longyfarch pob myfyriwr sy’n cael eu canlyniadau heddiw, a diolch i’n staff addysgu, rhieni a gwarcheidwaid am eu cefnogi.”

Dywedodd GwE, y gwasanaeth gwella ysgolion sy’n gweithio ar y cyd ac Iir awdurdodau lleol yn ddweud: “Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu cyflawniadau yn arholiadau TGAU eleni.

“Hoffem ddymuno’r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu teuluoedd a’u hawdurdodau lleol trwy heriau digynsail y blynyddoedd diwethaf.”
Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR