Efallai eich bod wedi clywed am ein cynlluniau ar gyfer cartrefi unedol newydd a fydd yn darparu llety dros dro i bobl sydd yn cysgu allan.

O heddiw ymlaen, mae’r unedau newydd – wedi’u gwneud o hen gynwysyddion cludiant – yn eu lle a bydd y gwasanaeth Dewisiadau Tai yn eu defnyddio i helpu pobl a allai fod yn ddigartref neu angen cefnogaeth i wella.

Mae’r unedau wedi’u lleoli ar Ffordd Holt, ger lloches nos Tŷ Nos (ond fe ddylem nodi nid cwmni Pennaf, sydd yn rhedeg Tŷ Nos, sydd yng ngofal y cynwysyddion – prosiect gan Gyngor Wrecsam ydyw).

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Ni fyddant yno i gynnig lleoedd gwag yn unig.

Yn hytrach, byddwn yn eu defnyddio i helpu pobl sydd angen gwella dros gyfnod hir – naill ai ar eu ffordd nôl i fod mewn tenantiaeth hir dymor, neu wrth iddynt dderbyn cymorth ar gyfer caethineb neu iechyd.

Fe fydd yn llety preifat, sefydlog wrth iddynt edrych i gael rhagor o gefnogaeth hir dymor.

O’r pedwar cartref newydd, bydd tri ohonynt yn cael eu defnyddio fel llety o dan gytundeb trwyddedu gyda’r defnyddwyr gwasanaeth fydd yn byw ynddynt, tra bydd y pedwerydd ond yn cael ei ddefnyddio pan fydd ein Protocol Argyfwng Tywydd Garw – neu SWEP – yn cael ei roi ar waith.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Y prosiect yma yw’r cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru, ac fe wyddom faint o ddiddordeb sydd wedi bod gan y cyhoedd yn y gwaith yma ers i’r trafodaethau ddechrau.

“Fel ffurf o lety dros dro, bydd yr unedau newydd hyn yn ein helpu ni a’n hasiantaethau partner i roi cymorth i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

“Byddant yn garreg gamu ardderchog i’r rhai sydd â chaethineb, neu’n sy’n byw allan, a’r rhai sydd ag adferiad hir dymor.

“Fe hoffwn ddiolch i’r holl swyddogion sydd wedi gweithio’n arbennig o galed i sefydlu’r prosiect yma, yn ogystal â’r asiantaethau partneriaeth sydd wedi cydweithio â ni i sicrhau y gallem roi trefn ar bethau.”

Dwedodd y Cyng. Paul D Jones, aelod lleol am Maesydre: “Fel y cynghorydd lleol am Maesydre, mae’n bleser i mi weld y mae’r cartrefi wedi cyrraedd at Dŷ Nos.

“Wrth i’r safle gael ei sefydlu, bydd gan argaeledd pedwar cartref amlwyth y potensial i gyfnewid bywydau, wrth i unigolion symud o’r strydoedd i mewn i lety sefydlog parhaol. Mae rhaid i ni gefnogi’r rhai sydd angen help, o Wrecsam, i gymryd mantais o’r cyfle ardderchog hon.

“Diolch i bawb sydd wedi gweithio’n mor galed, trwy’r flwyddyn ddiwethaf, i sicrhau llwyddiant y prosiect.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR