Ym mis Medi 2019 fe wnaethom ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Ers hynny rydym wedi bod yn gweithio ar ein Cynllun Gweithredu Dadgarboneiddio i weld sut y gallwn gyrraedd y targed uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Er mwyn cyflawni ein nodau bydd ein cynllun yn canolbwyntio ar 4 maes:

  • Adeiladau
  • Cludiant a Symudedd
  • Y defnydd o dir
  • Caffael (sut yr ydym yn cael ein nwyddau a’n gwasanaethau)

Ar ôl treialu cerbyd casglu sbwriel trydan yn llwyddiannus, rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod gennym erbyn hyn gerbyd sbwriel trydan i ychwanegu at ein fflyd  o gerbydau trydan sy’n tyfu  o hyd.

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:  “Fel cyngor nid ydym yn ddim gwahanol i unrhyw fusnes arall ac yn edrych yn gyson ar sut y gallwn addasu ein harferon gwaith i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Yn wir un o’n loriau sbwriel disel wedi’i haddasu i fod yn gerbyd trydanol yw’r cerbyd newydd, sydd yn dangos sut y gall ychydig o ddyfeisgarwch a meddwl creadigol gael ffaith gadarnhaol yn amgylcheddol.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL