LGBT+

Mis Chwefror bob blwyddyn yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Trawsrywiol a Deurywiol pan gaiff bywydau a llwyddiannau’r gymuned LGBT+ eu dathlu.

Rydym yn sefyll i fyny dros gydraddoldeb ac amrywiaeth gydol o flwyddyn, ond mae’r digwyddiad arbennig hwn, sy’n para drwy fis Chwefror, yn gyfle penodol i godi ymwybyddiaeth o achosion LGBT+.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl o gymunedau LGBT yn fwy tebygol o brofi anawsterau iechyd meddwl fel gorbryder ac iselder a bod mwy o berygl y byddant yn gwneud niwed iddynt eu hunain o ganlyniad i ragfarn yn erbyn eu hunaniaeth. Mae llawer yn ofni diarddeliad ac erledigaeth.

Fel arwydd o’i gefnogaeth i Fis Hanes LGBT bydd y cyngor yn codi Baner yr Enfys y tu allan i Neuadd y Dref.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL