calendar

Ydych chi wedi edrych ar y calendr biniau’n ddiweddar? Os nad ydych chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i gael golwg arno cyn y Nadolig.

Mae yna newidiadau i ddyddiau casglu arferol rhai aelwydydd dros gyfnod yr Ŵyl, ac mae hyn yn ffordd dda o wneud yn siŵr eich bod yn gwybod pryd i chi roi’ch biniau allan.

Mae’r calendr i’w weld yma.

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n hawdd iawn i’w wneud ac yn cymryd ychydig o funudau’n unig, felly cofiwch gael golwg ar y calendr biniau wrth i ni agosáu at y Nadolig. Fe allwch chi ei weld ar eich ffôn clyfar, eich llechen neu ddyfeisiau eraill, a bydd gwneud hynny’n helpu sicrhau na fyddwch chi’n methu eich diwrnod casglu.

“Fe allwch chi hefyd gadw trefn ar eich dyddiau casglu drwy gofrestru i dderbyn ein hysbysiadau casglu sbwriel dros e-bost. Os gwnewch chi hyn, fe gewch chi neges e-bost i’ch atgoffa i roi’ch biniau allan y diwrnod cynt.”

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Pethau eraill o bwys

Yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 14 Rhagfyr (wythnos nesaf) bydd pob cartref yn Wrecsam yn derbyn casgliad gwastraff cyffredinol (bin du/glas).

Cofiwch wirio’r calendr bin i osgoi methu casgliad dros y Nadolig. Ar gyfer yr wythnos yn dechrau 21 Rhagfyr, ni fydd unrhyw gartref yn Wrecsam yn derbyn casgliad gwastraff cyffredinol (bin du/glas) na chasgliad gwastraff gardd (bin gwyrdd) – byddwn ond yn casglu gwastraff bwyd ac ailgylchu o eiddo rhwng dydd Llun – dydd Iau ar gyfer yr wythnos honno. Bydd casgliadau gwastraff cyffredinol yn ailddechrau yr wythnos ddilynol (wythnos yn dechrau 28 Rhagfyr).

Gwiriwch eich calendr casgliadau bin rŵan!

Ailgylchu ychwanegol

Os bydd eich bocsys ailgylchu yn llenwi, fe allwch chi adael unrhyw deunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu mewn cynhwysydd solet wrth ymyl eich gwastraff ailgylchu ar eich diwrnod casglu, ac fe awn ni â’r rheiny i’w hailgylchu hefyd (gan adael y cynhwysydd i chi ei ddefnyddio eto).

Ond os oes gennych chi ddeunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu, cofiwch eu gwahanu fel y byddech chi’n ei wneud fel arfer. Er enghraifft, os oes gennych chi boteli gwydr a phlastig yn ychwanegol, rhowch y rhai plastig mewn un cynhwysydd a’r rhai gwydr mewn cynhwysydd ar wahân.

Hefyd, fe wnawn ni gasglu cardfwrdd glân wedi’i blygu’n fflat ac wedi’i adael wrth ymyl y cynhwysydd, cyn belled ag nad ydi o’n dalach na’n lletach na sach glas safonol.

Canolfannau ailgylchu

Mae nifer o drigolion yn defnyddio ein tair canolfan ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, ond eleni – yn fwy nag erioed – mae’n bwysig iawn i chi gynllunio hynny ymlaen llaw er mwyn i’ch ymweliad fod mor sydyn a rhwydd ag sy’n bosib.

Cofiwch, rhaid i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â chyfleuster Brymbo. I wneud apwyntiad, ffoniwch nhw ar 01978 801463. Sylwch y bydd y llinell apwyntiadau hon ar gau o 4pm ar Ragfyr 24 tan 8am ar Ragfyr 29.

Defnyddio’r canolfannau ailgylchu dros y Nadolig…cynlluniwch eich ymweliad

Bagiau Cadi

Cofiwch y gall unrhyw breswyliwr sydd angen mwy o fagiau glymu bag i ddolen eu cadi ymyl palmant ar y diwrnod casglu, ac fe wnaiff ein gweithredwyr adael rholyn newydd i chi.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG