green bin

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2021/22, bydd angen i chi wneud hynny’n fuan er mwyn manteisio ar y gwasanaeth am 12 mis llawn.

Os ydych chi’n dymuno cael gwasanaeth am flwyddyn lawn, ewch draw i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd a dilynwch y cyfarwyddiau hawdd i’w dilyn er mwyn talu. Dyma’r ffordd mwyaf cyflym a hawdd i dalu, ac rydych chi’n cael gwneud hynny ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Mae gwasanaeth 2021/22 yn dechrau dydd Llun 30 Awst 2021 tan ddydd Gwener 2 Medi, 2022. Nid yw’r ffi wedi newid, ac mae’n parhau i fod yn £25 fesul bin gwyrdd y flwyddyn.

Gall pobl barhau i gofrestru ar ôl 30 Awst, ond bydd eu gwasanaeth yn rhedeg o’r dyddiad maent yn cofrestru tan 2 Medi 2022. Er enghraifft, petai rhywun yn cofrestru yn gynnar ym mis Hydref, byddai’r gwasanaeth yn costio £25, ond dim ond tua 11 mis o gasgliadau y byddent yn ei gael.

Felly mae hi’n well i gofrestru rŵan i gael mwy o gasgliadau.

“Cael y gwerth gorau”

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “I gael y gwerth gorau, mae hi’n bwysig iawn bod pobl yn cofrestru’n gynnar. Rydym wedi cael ymateb da o ran pobl yn adnewyddu, ond rydym ni’n gwybod bod yna bobl sydd yn bwriadu cofrestru ond sydd heb wneud hynny eto am ba bynnag reswm. Rydym ni’n annog y bobl hynny i gofrestru trwy fynd i wefan wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau nad ydynt yn methu unrhyw gasgliadau. Rydym eisiau i bobl gael y gwerth gorau am eu harian.”

Talu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Y ffordd orau o dalu am y gwasanaeth yw trwy fynd i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd. Dyma’r ffordd mwyaf cyflym a hawdd i dalu, ac rydych chi’n cael gwneud hynny ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Os nad yw’n bosibl i chi dalu ar-lein, gallwch ffonio Gwasanaethau Stryd i dalu â cherdyn, ond mae’n debyg y bydd rhaid i chi aros i wneud hynny. Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod yn talu am y gwasanaeth ar-lein.

Sticeri newydd ar gyfer 2021/22

Bydd preswylwyr a fydd yn adnewyddu’r gwasanaeth yn derbyn sticer newydd. Bydd angen rhoi’r sticer yma mewn lle clir ar gaead y bin er mwyn sicrhau casgliadau o 30 Awst. Gadewch o leiaf 10 diwrnod gweithio o’r dyddiad yr ydych yn cofrestru, er mwyn derbyn pecyn y sticer newydd.

Wedi adnewyddu ond heb gael eich sticer newydd eto?

Dylai’r rhai sydd wedi cofrestru yn gynharach eleni dderbyn eu pecyn sticer ym mis Awst cyn i’r gwasanaeth ddechrau ar ddiwedd y mis.

Os na fydd eich sticer yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer eich casgliad cyntaf, rhowch eich bin allan ar eich diwrnod casglu yr un fath gan y gall ein criwiau ddefnyddio’r dechnoleg yn y wagen ailgylchu i wirio a ydych wedi talu, fel y gellir casglu eich gwastraff gardd.

Ni dderbynnir taliadau arian parod na siec

Y flwyddyn ddiwethaf, anfonodd sawl cwsmer arian parod neu siec atom ni, er mwyn ceisio talu am y gwasanaeth. Mae’n rhaid i ni bwysleisio nad oes modd i ni dderbyn y math yma o daliadau.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2021/22 yma! Cofrestrwch cyn 30 Awst er mwyn cael 12 mis llawn

Pryd mae gwasanaeth 2020/21 yn dod i ben?

Fel yr ydych yn cofio, roedd oedi yn nyddiad cychwyn y gwasanaeth y llynedd oherwydd pandemig y coronafeirws ac felly estynnwyd y tanysgrifiadau tan 31 Awst, 2021.

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yma, ond ddim yn adnewyddu ar gyfer 2021/22 ni fyddwn yn casglu eich bin(iau) gwyrdd o 31 Awst.

Nid wyf eisiau adnewyddu’r gwasanaeth – a wnewch chi gael gwared ar fy min gwastraff gardd?

Gellir cael gwared ar unrhyw finiau gwastraff gardd diangen os gofynnwch chi. Gallwch wneud cais am gael gwared ar fin gwastraff gardd trwy ddefnyddio ein ffurflen ‘bin neu focsys newydd’.

Ar ôl gofyn am gael gwared â’r bin, gall gymryd nifer o wythnosau i’r bin gael ei gasglu. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr bod eich bin yn parhau i fod yn wag, yn hygyrch, ond heb ei adael allan gan achosi rhwystr.

Efallai y byddai’n werth cadw gafael ar eich hen fin gwastraff gardd am y tro, oherwydd os ceir gwared ar eich bin gwastraff gardd a’ch bod chi’n newid eich meddwl yn y dyfodol, codir tâl am un newydd.

Beth allai ei wneud gyda fy ngwastraff gardd os nad ydw i eisiau talu am y gwasanaeth casglu?

Gallwch fynd â’ch gwastraff gardd i un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref (yn rhad ac am ddim). Neu, fe allech gompostio’r gwastraff gardd gartref.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar-lein yma

ADNEWYDDWCH EICH CASGLIADAU BIN GWYRDD YMA