Erthyl Gwadd – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC)

Mae’r corff gwarchod annibynnol i ogledd Cymru – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) – yn awyddus i glywed gan bobl sydd â phrofiad o wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yng ngogledd Cymru.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Bydd CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws chwe sir gogledd Cymru neu drwy fideo gynadledda, yn ystod mis Medi, Hydref a Tachwedd. Gwahoddir cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am bob agwedd o Wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd GIG.

Cynhelir y digwyddiadau fel a ganlyn – gyda 3 sesiwn wahanol ym mhob lleoliad.

Wrecsam

1 HydrefWrexham10.00am1.30pm4.00pm
5 TachweddRhosllanerchrugog10.00am1.30pm4.00pm
9 TachweddWrexham10.00am1.30pm4.00pm

Digwyddiad Rhithiol

4 HydrefAr lein6.30pm
11 HydrefAr lein2.00pm
20 HydrefAr lein10.00am

Dywedodd Mr Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CICGC “Rydym wedi gweithio gyda Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd BIPBC i sicrhau bod pobl yn cael dweud eu dweud ar y ffordd mae gwasanaethau yn cael eu datblygu yng ngogledd Cymru.

Cynhelir ein digwyddiadau ymgysylltu mewn sawl lleoliad ar draws yr ardal, gan roi cyfle i bobl roi gwybod i ni am eu profiadau o’r gwasanaethau. Mae’n hanfodol ein bod yn cyflwyno adborth ac awgrymiadau pawb sy’n defnyddio gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd i’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau a pholisïau”.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o’r digwyddiadau neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ar rif ffôn: 01248 679284 (ds mae system ffôn ateb yn weithredol – gadewch neges a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi) neu ar e-bost yourvoice@wales.nhs.uk

Gallwch hefyd gofrestru i fod yn bresennol drwy’r ap SurveyMe drwy ddefnyddio’r ddolen isod: https://svy.at/b7f1g

DS Mae’r cofrestru ar sail y cyntaf i’r felin, ond byddwn yn trefnu sesiynau ychwanegol fel bo angen

Wrth gadw lle, gadewch i ni wybod os ydych yn dymuno cyfrannu i’r trafodaethau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Gadewch i ni wybod hefyd am unrhyw ofynion mewn perthynas â chyfathrebu neu fynediad.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN