Magistrates Court Wrexham Law

Mae dau gwmni Tai Amlfeddiannaeth wedi derbyn dirwy sylweddol ar ôl eu cael yn euog o 17 cyhuddiad o fethu â chynnal a chadw a rheoli 3 Tŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig. Cyflwynwyd y cyhuddiadau gan dîm Safonau Tai ac Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Wrecsam (rhan o wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd).

Cafodd Pritchard Property (Paragon) Limited, Prichard Property (Lloyds) Limited a Pritchard Accommodation Limited ddirwy o £114,000 ar gyfer y troseddau a chostau o £16,599.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Cwmnïau, Mr Arran Pritchard, sy’n preswylio yng Ngwlad Thai, ei fod wedi cyflogi rheolwr i edrych ar ôl yr eiddo, ac yr oedd ef wedi methu â chynnal a chadw ac archwilio’r tri eiddo yn ddigonol.

Canfu’r barnwr fod Mr Pritchard, fel unig gyfarwyddwr y tri eiddo, wedi methu â rheoli’r eiddo yn briodol ar sail dydd i ddydd tra’r oedd yn preswylio dramor. Canfu fod methiant systematig i fonitro gwaith cynnal a chadw a goruchwylio staff, gan arwain at eiddo nad oedd yn bodloni safonau derbyniol ac yn cyflwyno perygl o niwed. Roedd yn dibynnu ar ei reolwr rhentu, nad oedd yn gallu goruchwylio ei staff yn ddigonol, ac wedi methu â darparu tystiolaeth o unrhyw archwiliadau a gyflawnwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, “Mae nifer o landlordiaid ar draws Wrecsam yn gweithredu mewn modd cyfrifol ac yn archwilio a chynnal a chadw eu heiddo yn rheolaidd. Dylai’r erlyniad a’r ddirwy weithredu fel rhwystr i’r landlordiaid hynny sy’n esgeuluso eu dyletswyddau i sicrhau fod tenantiaid yn derbyn eiddo diogel, cynnes sydd wedi’u cynnal a’u cadw’n dda.”

Gallwch gysylltu â’r tîm Safonau Tai ac Iechyd yr Amgylchedd drwy anfon e-bost at HealthandHousing@wrexham.gov.uk neu ar 01978 292040 os oes gennych bryderon am y tŷ amlfeddiannaeth rydych yn byw ynddo.”

Rydym yn cadw rhestr o dai amlfeddiannaeth a drwyddedir ar hyn o bryd ar ein gwefan, a hefyd yn darparu gwybodaeth ar beth yw tai amlfeddiannaeth a sut y gallant gael eu trwyddedu.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH