Zero Carbon

Fel rhan o’r digwyddiadau cyn COP26, rhwng 1pm a 4pm ddydd Llun 4 Hydref 2021 ym Mhrifysgol Glyndŵr bydd modd i fusnesau Wrecsam fanteisio ar weithdai lleihau carbon a derbyn cyngor ymarferol ar net o sero.

Bydd y gweithdai’n cael eu darparu gan Planet Mark – grŵp cynaliadwyedd ac ardystio net o sero blaenllaw sydd fel rheol yn gweithio gyda chwmnïau fel Centrica a Charles Trywhitt ac sy’n rhan o ymgyrchoedd Ras i Sero a Gyda’n Gilydd ar gyfer Ein Planed.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Yn y Deyrnas Unedig mae’r Ras i Sero yn cael ei chydlynu gan adran Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiant Kwasi Kwarteng, sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol, Planet Mark, Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac eraill. Hon yw ymgyrch flaenllaw Llywodraeth y DU i godi ymwybyddiaeth y gymuned fusnes o’r angen dybryd i gwmnïau leihau eu hallyriadau carbon.

Mae’r ymweliad hwn â Phrifysgol Glyndŵr ar 4 Hydref yn rhan o Daith Ddi-Garbon Planet Mark, lle mae bws brwydr hollol drydanol yr ymgyrch yn ymweld â 30 o drefi a dinasoedd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Dechreuodd y daith yng Nghaergrawnt a bydd yn dod i ben yng Nglasgow ar gyfer COP26.

Dangosodd adroddiad mis Awst y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd ba mor frawychus ydi’r argyfwng hinsawdd. Yn ôl yr astudiaeth mae’n glir bod dylanwad dynol wedi cynhesu’r atmosffer, y moroedd a’r tir. Felly, mae’n rhaid i fusnesau a sefydliadau’r ardal, ac ar draws y Deyrnas Unedig, gael eu hannog i weithredu rŵan i leihau eu hallyriadau carbon ac i helpu i greu planed a chymdeithas iachach.

Yn ystod y digwyddiad bydd tîm Planet Mark yn dangos i fusnesau sut y gallan nhw osod eu targedau lleihau carbon eu hunain a rhoi cynlluniau ar waith i’w cyrraedd yn unol â meini prawf gofynnol a thrylwyr y Ras i Sero.

Bydd y digwyddiad yn grymuso cwmnïau lleol a’u gweithwyr i ddod yn rhan o ymdrech genedlaethol fwy i ddiogelu ein hamgylchedd drwy resymoli’r hyn sydd angen ei wneud i gyflawni net o sero. Bydd hefyd yn amlygu’r gwaith da y mae llawer o gwmnïau eisoes yn ei wneud i fynd i’r afael â’u hallbwn carbon.

Meddai Steve Malkin, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Planet Mark: “Rydym yn falch o gydweithio gyda busnesau Wrecsam ar ein Taith Ddi-Garbon sy’n rhan o ymgyrch Gyda’n Gilydd ar gyfer Ein Planed fel rhan o COP26. Rydym yn edrych ymlaen at ymgynnull wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda chymuned fusnes Wrecsam i siarad am y ffyrdd y gallan nhw, beth bynnag eu maint, gyfrannu at y frwydr yn erbyn newid hinsawdd a gwneud ymrwymiad di-garbon net. Drwy’r Ras i Sero gall pob un ohonom ni chwarae rhan yn nyfodol ein planed.”

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Dyma gyfle mawr i fusnesau Wrecsam ganfod sut y gallan nhw gyfrannu at gyrraedd targedau di-garbon uchelgeisiol a heriol. Gwn y bydd llawer yn awyddus i gymryd rhan a hoffaf annog cymaint o fusnesau â phosibl i fanteisio ar y cyfle unigryw hwn cyn COP26.”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Ras i Sero yma.

Gall busnesau gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar 4 Hydref drwy Eventbrite.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN