Yn dilyn nifer o gyfarfodydd cynllunio yn Wrecsam i ddelio â’r epidemig Coronafeirws a’r pwysau ar draws y gwasanaethau Iechyd, mae Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn ceisio cael cannoedd o wirfoddolwyr i gefnogi staff i ddarparu gwasanaeth rheng flaen a bod yn gyfeillion cymunedol.

Os yw’r cynnydd a ragwelir yn yr achosion a phobl yn gorfod hunan-ynysu yn yr wythnosau nesaf, bydd y gwasanaethau cynnal dan bwysau sylweddol i barhau i weithredu os yw’r staff yn cael eu heffeithio.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Gofynnir i bobl sydd eisiau helpu i gofrestru ar y porth arbennig, a bydd eu manylion yn cael eu cadw tan y bydd cyfleoedd posibl yn codi yn eu hardal.

Cliciwch ar y ddolen hon i gofrestru https://bit.ly/2QgCtfd

Dywedodd John Gallanders, Prif Swyddog Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam “Mae’n bwysig iawn nad yw unrhyw un sydd yn dymuno gwirfoddoli yn mynd i’r Feddygfa, cyfleuster iechyd, lleoliad Gofal Cymdeithasol neu unrhyw sefydliad arall, gan fod pobl angen deall bod cymorth ei angen ond mae angen rheoli’r bobl gywir ar yr amser cywir i fod yn effeithiol. Mae’r systemau sydd mewn lle i helpu gwirfoddolwyr a’r ardaloedd hynny lle mae angen cymorth.”

“Cefnogi’r cynnig hwn yn llawn”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae’n hanfodol bod pob asiantaeth yn gweithio gyda’i gilydd er lles y gymuned. Rwy’n cefnogi’r cynnig hwn gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a hoffwn ddiolch iddynt a’n holl bartneriaid a gwirfoddolwyr am eu cefnogaeth ac ymrwymiad parhaus i iechyd a lles ein cymuned yma yn Wrecsam.

Bydd rolau sy’n cynnwys gyrwyr; pobl i gerdded cŵn; gofal plant; gwaith gweinyddol/ swyddfa; coginio; cyfeillion; gyrwyr cludo; siopwyr; ymwelwyr i fynd heibio cymdogion – bydd rhai eraill yn cael eu datblygu i fodloni’r galw gan y gwasanaethau.

Dylai darparwyr gwasanaeth sydd eisiau gwirfoddolwyr i gynorthwyo eu gweithred gysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam i gofrestru manylion i allu eu paru â gwirfoddolwyr.

Ewch i weld os oes gan bobl fwyd a hanfodion eraill

Yn ychwanegol i wirfoddoli wedi’i strwythuro, anogir pobl i fod yn gymdogion da drwy fynd i weld pobl yn lleol a allai fod yn unig a heb lawer o ofal a chymorth gan nad yw gwasanaethau yn gallu cael eu darparu. Gofynnir yn arbennig i gymdogion fynd i weld os oes gan bobl fwyd a hanfodion eraill. Mae’n well cysylltu cyn gynted â phosib a pheidio ag aros nes fydd argyfwng.

Yn gyntaf ac yn bwysicaf oll, dylai bawb gymryd sylw o’r holl rhagofalon y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi’i gyhoeddi wrth ymweld â phobl i leihau’r risg i’r unigolyn sydd yn ymweld a’r unigolyn yn eu cartref.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19