Gwahoddir tenantiaid y Cyngor i ddigwyddiad gwybodaeth am welliannau fydd yn cael eu gwneud i’w cartrefi.

Rydym ni ar hyn o bryd yn moderneiddio cannoedd o gartrefi ar Stad Plas Madoc i sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru.
Mae’r gwelliannau yn cynnwys ail-doi ac insiwleiddio waliau allanol.

Mae’r deunydd inswleiddio wedi ei gynllunio i gadw tai yn gynhesach, gwella eu hedrychiad ac estyn hyd oes yr adeiladau.

Mae cam cyntaf y gwaith ar y gweill yn ardaloedd Bodlyn, Bran, Aled, ac Idwal. Mae’r gwaith ar rai cartrefi yn Idwal wedi ei wneud yn barod (gweler y llun).

Mae’r ail gam yn cychwyn cyn bo hir ar gartrefi yn ardaloedd Alwen, Dinas, Glaslyn, Gwynant a Pheris.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Gwaith gwella wedi’i gwblhau yn idwal

Cynlluniau mawr ar gyfer yr ystâd

Bydd y digwyddiad gwybodaeth yn gyfle i denantiaid weld y cynlluniau ar gyfer eu cartrefi. Bydd Swyddogion Tai wrth law i ateb unrhyw gwestiwn am y gwaith.

Mi fydd yna hefyd gyfle i weld cynigion/cynlluniau cychwynnol yr eiddo newydd rydym ni’n bwriadu eu codi ar y stad.

Mwy o welliannau ar y ffordd

Ym mis Chwefror, cymeradwyodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor gynnig i fuddsoddi o £50.3 miliwn i barhau â’r gwaith o wella tai yn 2018/19.

Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr a ddyfernir gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol i’w cefnogi nhw i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol Tai, y Cyng. David Griffiths: “Rydym ni wedi ymrwymo’r buddsoddiad anferthol hwn i’n helpu ni parhau â’r gwelliannau ar draws y fwrdeistref sirol yn ystod y 12 mis nesaf. Ein nod yw sicrhau bod cartrefi ein holl denantiaid yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020, ac mae’n falch gennyf ddweud ein bod ni ar y trywydd cywir i gyflawni hynny.”

Cynhelir y digwyddiad gwybodaeth yn Lolfa Acwa, Canolfan Hamdden Plas Madoc ar 11 Ebrill rhwng 2pm a 6pm.

Mae hwn yn ddigwyddiad galw heibio ac mae croeso i bawb.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad, cysylltwch â Swyddfa Stad Plas Madoc ar 01978 813000 neu anfonwch e-bost at plasmadoc.estateoffice@wrexham.gov.uk

Am ragor o wybodaeth am ein prosiect gwella tai a Safon Ansawdd Tai Cymru, edrychwch ar wefan y cyngor

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU