Foster Carers

Fore heddiw fe gymeradwyodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam newidiadau sylweddol i’r pecyn o gymorth ariannol a gynigir i ofalwyr maeth yr awdurdod lleol.

Mae Maethu Cymru Wrecsam yn rhan o rwydwaith o 22 o wasanaethau maethu Awdurdod Lleol dielw sy’n defnyddio dull ar y cyd i siapio dyfodol plant yng Nghymru.

“Rydym wedi ymrwymo i weithio fel un tîm gan ddibynnu ar ein gilydd i fod yn weithgar wrth wella’r dyfodol ar gyfer yr holl blant lleol yn ardal Wrecsam.”

Mae ein pecyn cymorth ariannol newydd isod;

Y lwfans a ddyfernir i bob gofalwr maeth fesul plentyn yr wythnos yn Wrecsam fydd:

• Plant rhwng 0-4 oed = £215 (yn codi o £200)
• Plant rhwng 5-10 oed – £230 (yn codi o £183)
• Plant rhwng 11-15 oed – £245 (yn codi o £183)
• Plant a phobl ifanc 16 oed a hŷn = £255 (yn codi o £228)
• Gofalwyr Maeth Pan Fydda i’n Barod = £240 (yn codi o £189)
• Gofalwyr maeth Mam a’i Phlentyn = £695 (yn codi o £428)

Bydd y cynnydd hwn yn dod i rym o 1 Chwefror 2023 ac yn berthnasol i’r rhai sy’n Ofalwyr Maeth Cysylltiedig (Perthnasau), Gofalwyr Maeth Awdurdod Lleol, Gofalwyr Maeth Therapiwtig Awdurdod Lleol, Gofalwyr Maeth Pan Fydda i’n Barod a Gofalwyr Gwarchodaeth Arbennig.

Bydd gofalwyr maeth proffesiynol canolraddol sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol ychwanegol yn cael £190 ychwanegol fesul plentyn, yr wythnos. Bydd gofalwyr maeth proffesiynol arbenigol profiadol sy’n gallu cynnig lle i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth yn cael £290 ychwanegol fesul plentyn, yr wythnos.

Dywedodd Alwyn Jones, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol:

“Mae plant o bob oed ar hyd a lled Wrecsam sydd ein hangen ni, ac fel gofalwr maeth dibynadwy y gellir ymddiried ynddoch chi, maent eich angen chi hefyd. O fabanod, plant bach a phlant yn eu harddegau, i frodyr a chwiorydd a rhieni ifanc, mae gan bob un ohonynt stori unigryw i’w rhannu. Mae ein bwriad yma yn Maethu Cymru Wrecsam yr un fath; i greu dyfodol gwell i bob plentyn yn ein gofal”.

“Mae Maethu Cymru Wrecsam wedi gwneud y newidiadau hyn gan ein bod wedi gwrando ar bryderon ein gofalwyr maeth ynglŷn â chostau yn cynyddu. Bydd y cynnydd yn ychwanegol at ein buddion presennol gan gynnwys gostyngiad o 75% yn nhreth y cyngor, grantiau ychwanegol ar gyfer penblwyddi a gwyliau. Mae’r cyngor yn gobeithio y bydd y cynnig hwn yn annog mwy o bobl i faethu gyda Maethu Cymru Wrecsam ac y bydd yn helpu i gadw plant yn eu cymuned leol, yn agos i ysgolion, ffrindiau a rhwydweithiau cefnogaeth.”

Mae anogaethau eraill yn cynnwys:

Gostyngiad o 75% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer holl ofalwyr maeth a gymeradwywyd.

Lwfans gwisg ysgol o £180 ar gyfer plant ysgol gynradd a £280 ar gyfer plant ysgol uwchradd. Bydd hwn yn cael ei dalu ym mis Awst cyn dechrau’r flwyddyn ysgol newydd.

Taliad Atgyfeiriad o £500 i ofalwyr maeth sy’n atgyfeirio darpar ofalwyr a hynny am bob ymgeisydd llwyddiannus sy’n cael ei gymeradwyo.

Taliad Blynyddol o £100 ym mlwyddyn 1, £300 ym mlwyddyn 3, £500 ym mlwyddyn 5 a £500 ym mlwyddyn 10 yn ogystal â chydnabyddiaeth o’u gwasanaeth hirdymor.

Taliad Hyfforddiant o £50 i ofalwyr maeth sy’n gallu cyflwyno rhaglenni hyfforddiant am bob hanner diwrnod y darperir hyfforddiant. Byddai’n rhaid i ofalwyr ddangos tystiolaeth o’u gallu proffesiynol i gyflwyno’r hyfforddiant hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Walsh, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Plant:
“Roeddwn i’n falch iawn o gyflwyno’r adroddiad a bod yr aelodau’n cytuno ei bod yn amser am newid o fewn ein system gofal maeth.

“Gall bod yn ofalwr maeth ennyn llawer o foddhad ac mae’n cefnogi cenedlaethau Plant Wrecsam y dyfodol. Mae ein cynnig newydd yn gwerthfawrogi’r gofalwyr maeth hynny, y rhan hollbwysig sydd ganddynt o ran gwella bywydau pobl ifanc, a bydd yn ein helpu ni i ofalu am blant Wrecsam mor agos ag sy’n bosibl i’w cartref.”

“Trwy gynyddu’r taliadau’n sylweddol i ofalwyr maeth y gobaith yw dod â mwy i’r awdurdod lleol a fydd yn lleihau ein dibyniaeth ar y sector Maethu Annibynnol yn sylweddol.

“Mae’r cynnydd yn y taliadau yn golygu bod Wrecsam yn arwain y ffordd o ran diwygio taliadau maethu a chydnabod y gwaith ardderchog y mae ein gofalwyr maeth yn ei wneud. Fe fyddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth i gysylltu â Maethu Cymru Wrecsam.”

Dywedodd Alastair Cope, Pennaeth Maethu Cymru;

“Mae cytundeb diweddar Cyngor Wrecsam i gynyddu eu lwfansau gofal maeth yn dangos eu hymrwymiad i recriwtio a chadw gofalwyr maeth a sicrhau bod gofalwyr maeth yn cael eu cydnabod am y gwaith ardderchog y maent yn ei wneud gyda’n plant.

“Mae Maethu Cymru yn gweithio’n frwd tuag at gysondeb o ran y cymorth a’r gwobrau i’n holl ofalwyr maeth ac mae’r penderfyniad hwn yn dangos parodrwydd awdurdodau lleol i barhau i wella eu cynnig i ofalwyr maeth ac annog pobl i faethu, drwy eu hawdurdod lleol, er mwyn sicrhau dyfodol gwell i blant lleol.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ofal maeth, cysylltwch â Maethu Cymru Wrecsam a gofyn am gael sgwrs ag un o’n Swyddogion Recriwtio: 01978 295 316 neu anfonwch e-bost at fostering@wrexham.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Gweler isod enghraifft weithredol er gwybodaeth:

Gofalwr sy’n bodloni’r meini prawf ar gyfer taliad Sgiliau Proffesiynol Canolraddol ac sydd â dau blentyn wedi’u lleoli gyda nhw yn cynnwys un plentyn 10 oed ac un 14 oed. Byddai’r gofalwr yn cael:

• Taliad sylfaenol am blentyn 10 oed bob wythnos = £230
• Taliad sylfaenol am blentyn 14 oed bob wythnos = £245
• Taliad sgiliau canolraddol = £190 yr wythnos x2 = £380 yr wythnos
• Cyfanswm y Taliad – £855 yr wythnos

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD