Leisure Centres

Mae dros dair blynedd ers i ni ymuno â’r bartneriaeth gyda Freedom Leisure, i redeg ein canolfannau hamdden a gweithgareddau.

Ers hynny, rydym wedi buddsoddi mwy na £2.7miliwn i wella cyfleusterau ar draws holl ganolfannau hamdden a gweithgaredd, ynghyd â chanolfannau aml-ddefnydd mewn ysgolion ar draws yr ardal.

A’r newyddion da yw – mae’n ymddangos bod pobl yn hoffi’r gwelliannau!

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Yn ddiweddar, bu tîm o Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal arolwg gyda mwy na 200 o ddefnyddwyr canolfannau hamdden – ac maent wedi ein canmol ni a Freedom Leisure am ein gwaith caled a buddsoddiad.

Cymrwch olwg ar yr ffeithlun isod am fwy o fanylion a thystebau gan gwsmeriaid bodlon.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Rwy’n falch iawn o’r ymatebion a gasglodd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod eu harolwg diwethaf o ddefnyddwyr canolfannau hamdden a gweithgaredd.

“Mae mwyafrif y defnyddwyr yn canmol y gwelliannau a wnaed o ganlyniad i’r buddsoddiad diweddar; maent yn credu ei bod yn hawdd dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaeth, ac yn credu ei fod yn werth da am arian.

“Mae’n arwydd ardderchog o hyder yn nhîm Freedom Leisure mai’r hyn oedd yn annog chwarter y defnyddwyr i ddefnyddio’r canolfannau, oedd y staff proffesiynol a chyfeillgar.

“Mae meysydd sydd wedi eu nodi yn yr arolwg y byddwn yn eu gwella, gan gynnwys nifer fechan o bobl yn pryderu am lanweithdra.

“Er mai nifer fechan oedd hyn, rydym eisiau i 100 y cant o ddefnyddwyr ein canolfannau fod yn hapus gyda safonau ar draws ein holl ganolfannau hamdden a gweithgaredd, a bydd hyn yn rhywbeth y byddwn yn ei wella wrth gydweithio â Freedom Leisure.

“Ond ar y cyfan, mae’r canlyniadau hyn yn hynod o galonogol, ac yn destament i waith caled y tîm o swyddogion yng Nghyngor Wrecsam, a’n partneriaid anhygoel yn Freedom Leisure.”

Dywedodd Andy Harris, Rheolwr Ardal Freedom Leisure: “Mae’r ymatebion i arolwg Swyddfa Archwilio Cymru yn galonogol iawn, a hoffwn ddiolch i’r staff ar draws ein holl ganolfannau hamdden a gweithgaredd am eu holl waith i gynnal safon uchel o wasanaeth ers i Freedom Leisure ddechrau rhedeg y canolfannau i Gyngor Wrecsam yn 2016.”

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN