Heddiw yw Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd cyntaf erioed (07.06.19) ac i ddathlu rydym yn amlygu gwaith ein tîm diogelwch bwyd sydd yn helpu i gael gwared ar fwyd sydd yn anniogel rhag cael eu gwerthu.

Tra bo problemau yn anghyffredin, mae nifer o resymau pam fod rhaid galw bwydydd yn ôl. Er enghraifft, os nad yw’r wybodaeth alergen ar y label yn gywir, neu os oes pryderon ynghylch diogelwch microbiolegol y bwyd.

Os bydd bwyd yn cael ei alw’n ôl, bydd ein tîm yn gweithio gyda busnesau bwyd a’r Asiantaeth Safonau Bwyd i wneud yn siŵr bod y cynnyrch yn cael ei dynnu oddi ar y silffoedd a’i alw’n ôl.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd. Un o’r ffyrdd allweddol yr ydym yn helpu i sicrhau bod bwyd yn ddiogel yn Wrecsam yw gwneud yn siŵr fod busnesau yn ail alw cynnyrch bwyd a all fod yn anniogel. “Mae heddiw yn gyfle i gryfhau’r ymdrechion i sicrhau bod y bwydydd yr ydym yn ei fwyta’n ddiogel. Mae Diogelwch Bwyd yn fusnes i bawb, os ydych naill ai’n cynhyrchu, prosesu, gwerthu neu pharatoi’r bwyd, yna mae gennych rôl i’w gadw’n ddiogel. Byddem yn annog pawb i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth rhybuddion bwyd Asiantaeth Safonau Bwyd, i gael diweddariadau brys pan fydd rhaid galw cynnyrch yn ôl a rhybuddion alergedd yn cael eu cyhoeddi.”

Dywedodd Dr Colin Sullivan, Prif Swyddog Gweithredu’r Asiantaeth Safonau Bwyd: “Mae’n bleser gennym i chwarae ein rhan i sicrhau y gall pobl ymddiried yn eu bwyd, yn arbennig drwy weithio gydag awdurdodau lleol a busnesau bwyd pan fydd angen galw bwydydd yn ôl. Cyhoeddwyd 72 galwad bwyd yn ôl a 103 rhybudd alergedd yn 2018, ac rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau ein bod yn cyhoeddi ein rhybuddion cyn gynted ag y gallwn gyda gwybodaeth sydd yn ddefnyddiol a chlir. Mae ein cyngor i bobl wedi seilio bob amser ar y gwyddoniaeth a thystiolaeth orau sydd ar gael.

“Cofrestrwch i gael y rhybudd alergedd a rhybuddion bwyd”

Os ydych eisiau bod yn ddiweddar gyda rhybuddion bwyd, gan gynnwys rhybudd alergedd a galw bwydydd yn ôl, gallwch fod y cyntaf i glywed drwy gofrestru am y rhybuddion ar https://www.food.gov.uk/cy/news-alerts/subscribe

Galw bwydydd yn ôl yw pan mae bwyd sydd ddim yn ddiogel yn cael ei dynnu o’r gadwyn gyflenwi a chynghorir prynwyr i gymryd y camau priodol, er enghraifft i ddychwelyd neu gael gwared ar fwyd nad yw’n ddiogel.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN