Gyda gwyliau’r haf drosodd a’r tymor yn ôl i’r ysgol yn dod i ben, mae’n debyg nawr mai’r ysgol yw un o’r ychydig bethau ar feddyliau rhieni a gwarchodwyr.

Ond os oes gennych blentyn yn eu blwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd, mae nawr yn amser da i ddechrau meddwl am ddewisiadau wrth iddynt symud i gam nesaf eu haddysg.

Mae derbyniadau yn agored ar hyn o bryd i holl ysgolion uwchradd ym mwrdeistref sirol Wrecsam – ac os bydd eich plentyn yn 11 oed cyn 31 Awst 2020 byddant yn gymwys i wneud cais.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Gallwch wneud cais ar wefan Cyngor Wrecsam mae ein  porth derbyniadau nawr yn fyw

Neu mae ceisiadau ar bapur hefyd ar gael gan Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG a gellir eu dychwelyd i Derbyniadau Ysgol, Stryt Lampint, Wrecsam LL11 1AR.

Mae’r cyfnod derbyniadau ar gyfer ysgolion uwchradd nawr yn agored, a bydd yn cau ddydd Gwener, 8 Tachwedd 2019 – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno cais eich plentyn cyn y dyddiad cau.

Y dyddiad cau ar gyfer apeliadau yw dydd Iau, 19 Mawrth 2020.

Bydd ein hysgolion uwchradd yn cynnal eu noson agored yn ystod yr wythnosau nesaf – felly os ydych yn edrych ar ddewisiadau, gallant fod yn gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr a phlant ymweld â’r ysgolion a chael syniad o sut le ydynt.

Ewch i’n gwefan a gweld manylion ysgolion a dyddiadau eu dyddiau agored

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’n Swyddfa Derbyniadau ar 01978 298991

“Rydym yn dymuno ei wneud mor hawdd â phosibl”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Rydym yn gwybod y bydd rhieni a gwarchodwyr yn dechrau edrych ar opsiynau i’w plant wrth iddynt feddwl am gam nesaf eu haddysg, a gall symud o addysg gynradd i lefel uwchradd fod yn eithaf brawychus – felly rydym eisiau sicrhau bod y broses mor llyfn a rhwydd â phosibl.

“Felly, byddwn yn annog unrhyw un sy’n awyddus i dechrau’r broses ymgeisio  wneud hynny ar lein ar ein gwefan

Bydd y cam derbyniadau ar gyfer ysgolion cynradd yn agor yn nes ymlaen y mis hwn, o ddydd Llun, 30 Medi 2019 tan ddydd Gwener, 22 Tachwedd 2019.

Bydd gennym fwy o fanylion ar y ceisiadau ysgolion cynradd unwaith y bydd y cam derbyniadau wedi agor.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN