Chirk

Rydym yn gweithio ar sail aml asiantaeth gyda’r Heddlu, y gwasanaeth Tân ac Achub, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â’r tân yn Kronospan.

Mae’r tân o dan reolaeth, serch hynny mae natur y tân yn golygu y bydd yn parhau i fudlosgi am beth amser.

Rydym yn ymwybodol fod preswylwyr yn poeni am effeithiau’r mwg ond gallwn eich sicrhau er bod y mwg yn annifyr, mae’r mwg yn deillio o’r pren sydd yn llosgi, ac nid yw’n gysylltiedig â’r ffatri ei hun.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Bydd ansawdd aer yn cael ei fonitro oherwydd natur estynedig y digwyddiad. Mae Swyddogion Gwarchod y Cyhoedd wedi bod yn Y Waun yn monitro’r mwg ers iddynt gael gwybod am y digwyddiad.

Mae staff Iechyd a Diogelwch Corfforaethol wedi cysylltu ag ysgolion a rhoddwyd cyngor priodol iddynt. Byddwn yn parhau i fod mewn cyswllt gyda phob partner sydd yn ymwneud â’r digwyddiad a sefydliadau cymunedol.

Yn y cyfamser, y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ydi:

“Os ydych chi mewn man sy’n cael ei effeithio gan y mwg, arhoswch y tu mewn a chaewch y drysau a’r ffenestri, ond agorwch nhw eto er mwyn cael aer i mewn i’ch cartref ar ôl i’r mwg basio. Os oes rhaid i chi fod y tu allan, osgowch yr ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan fwg neu lwch, neu cyfyngwch yr amser y byddwch chi’n ei dreulio tu allan. Dylai modurwyr sy’n teithio drwy’r mwg gau eu ffenestri, diffodd yr aerdymheru a chadwch dyllau aer y car ar gau.

Gall mwg lidio llwybrau anadlu, y croen a’r llygaid sy’n arwain at dagu a brest dynn, diffyg anadl a phoen yn y frest. Gall hyn hefyd olygu fod problemau megis asthma yn gwaethygu; dylai pobl sydd ag asthma gario eu anadlydd gyda nhw drwy’r amser.

Gall aroglau sy’n gysylltiedig â thanau achosi dicter, straen a phryder, cyfog, cur pen neu benysgafnder. Mae’r rhain yn ymatebion cyffredin i aroglau, yn hytrach na’r sylweddau sy’n achosi’r arogl. Fe allwn ganfod aroglau ar lefelau sydd yn llawer is na’r lefelau sydd yn gallu achosi niwed i’n hiechyd.

Dylai unrhyw un sy’n poeni am eu symptomau gysylltu â’u Meddyg Teulu neu NHS Direct ar 0845 46 47. Mae’r symptomau’n diflannu’n gyflym fel rheol ac ni ddylent arwain at broblemau iechyd hir dymor.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU