Ysgol Bro Alun

Cynhelir cyfarfod nesaf ein Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth,9 Ebrill am 10am.

Ar y rhaglen bydd y cynnig i gynyddu niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, mater yr ymgynghorwyd arno’n ddiweddar. Mae’r adroddiad yn nodi nad oedd unrhyw wrthwynebiad, ac felly, yr argymhelliad yw i ganiatáu’r cynigion

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB 

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, bydd estyniad yn cael ei adeiladu ar gyfer 105 o ddisgyblion ychwanegol – 15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn yn dechrau yn 2019. Yn y pen draw, bydd 315 o ddisgyblion yn yr ysgol, gyda 45 ychwanegol yn y cylch meithrin.

Dywedodd y Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol dros Addysg: “Rydym wedi ymrwymo i gynyddu ein darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg sy’n boblogaidd gyda rhieni. Rydym yn parhau i ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ond wnaiff hyn ond parhau os ydym yn cynyddu’r niferoedd y gallwn eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y fwrdeistref sirol.”

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod i drafod y rhain a materion eraill ddydd Mawrth, 9 Ebrill am 10am. Bydd y cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar ein gweddarllediad a gellir ei wylio yma.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB