Council Tenants Thanks

Mae staff yn ymwneud â thai ar draws Cyngor Wrecsam yn parhau i ddarparu eu gwasanaeth i denantiaid y cyngor. Gyda’n swyddfeydd stad ar gau rydym wedi gorfod addasu ein harferion gweithio tra’n parhau i ddarparu’r gwasanaeth y mae tenantiaid yn ei ddymuno. Rydym yn darparu gwasanaeth bach yn ein swyddfa yn Ffordd Rhuthun , tra bod gweddill ein timau yn gweithio o adref yn ymdrin ag ymholiadau dydd i ddydd, cynnal gwiriadau lles ayb. Hyd yma rydym wedi cysylltu â dros 10,000 o’n tenantiaid.

Mae ein tîm TG yn cadw pawb ‘arlein’ gan sicrhau fod gennym yr offer a’r wybodaeth ymarferol i wneud ein gwaith.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y bobl sydd eisiau sefydlu Debydau Uniongyrchol i dalu eu rhent ac mae ein tîm Cyfrifon Rhent wedi bod yn eu cefnogi i wneud hyn.
Mae ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol yn parhau i gael eu diweddaru gyda gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gyfer ein tenantiaid – felly os nad ydych yn ein dilyn ni’n barod, ewch i dudalennau Tai CBSW ar Facebook a Twitter @CBSWTai a @WBCHousing.

Ac nid yw’r gwaith caled yn dod i ben yn y fan honno!

Mae ein tîm Gorfodaeth Tenantiaeth yn ymdrin â nifer gynyddol o gwynion, yn arbennig am bobl nad ydynt yn glynu at y canllawiau’n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol a hefyd ynglŷn â diflastod sŵn. Maent yn parhau i weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a’r rhai sy’n ymwneud â’r broblem er mwyn datrys y materion hyn. Yn ystod y cyfnod heriol hwn rydym yn galw ar bawb i ystyried eu gweithredoedd a sut maent yn effeithio ar ein cymdogion.

Mae ein Swyddog Tai Arbenigol yn dod o hyd i ffyrdd arloesol o helpu pobl. Gan weithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adran Dai, Cymdeithasau Tai, Gofal Cymdeithasol Oedolion ac asiantaethau eraill, rydym wedi dyrannu 3 tŷ arbenigol i bobl anabl ac wedi cynorthwyo yn y gwaith o addasu eiddo i sicrhau y gall pobl gael eu rhyddhau o’r ysbyty, gan helpu i ryddhau gwelyau ysbyty. Rydym hefyd wedi sicrhau fod pobl ddigartref a diamddiffyn gydag anghenion arbennig ychwanegol yn cael eu lletya ac yn cael eu cefnogi.

Mae’r tîm Tai Gwarchod yn gofalu am rai o’n tenantiaid mwyaf diamddiffyn, ac maent yn gwneud llawer mwy na’r disgwyl i’w cefnogi. Yn ogystal â’u rôl o ddydd i ddydd, mae ein Wardeiniaid yn cynnig cymorth i sicrhau fod ein tenantiaid yn cael cymorth gyda siopa a meddyginiaethau, ac maent yn cynnig sgwrs gyfeillgar gyda’r rhai a allai fod yn teimlo’n ynysig yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Maent yn sicrhau fod yr unedau yn lân a diogel i’n tenantiaid eu defnyddio a bod mesurau yn ymwneud â chadw pellter cymdeithasol yn cael eu cynnal.

Canmolodd y Cynghorydd David Griffiths, yr Aelod Arweiniol dros Dai, y gwaith mae’r Timau Tai yn ei wneud a dywedodd “Rydym yn wynebu cyfnod anodd a digynsail a dwi’n falch iawn o’r modd y mae ein timau tai a’n tenantiaid wedi addasu i heriau o’r fath. Mae gweithwyr yn ein Gwasanaethau Tai yn gwneud gwaith gwych, yn brwydro yn erbyn yr heriau o weithio o adref tra’n cynnal gwasanaeth eithriadol i’n tenantiaid. Hoffwn fynegi fy niolch i bawb, yn denantiaid a staff, ac rwy’n gobeithio y byddwch i gyd yn aros yn ddiogel.”

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19