Fe’ch gwahoddir i fynychu ein “Diwrnod Lles” nesaf a gynhelir yn Tŷ Pawb ddydd Iau, 7 Tachwedd rhwng 11am a 2pm.

Mae lles yn fwy na dim ond ein hiechyd cyffredinol, mae’n ymwneud â’n hiechyd meddwl ac mae’r digwyddiad hwn yn dod â llawer o sefydliadau at ei gilydd o dan yr un to i gynnig gwybodaeth i chi am yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut y gallwch gael gafael ar unrhyw gefnogaeth, help neu wybodaeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir i chi.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Mae disgwyl i dros 30 o sefydliadau fod yno. Bydd cynrychiolwyr o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, Gofalwyr, Hawliau Lles, Prifysgol Glyndŵr, Y Samariaid, Tîm Iechyd Parc Caia, tîm lles BIPBC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yno yn ogystal â rhai sefydliadau na fyddech o bosibl yn disgwyl eu gweld yno megis y Gwasanaeth Llyfrgell, prosiectau gwirfoddoli, Clwb Bowlio, staff Parc Gwledig, Cymunedau Digidol Cymru a Freedom Leisure.

“Ydy’r digwyddiad yn addas i mi?”

Dylai pob un ohonom fod yn ymwybodol o’n lles, mae’n gyfnewidiol ac mae ein bywydau bob dydd yn cael effaith arno. Mae lles da yn golygu mwy na dim ond iechyd corfforol, mae’n golygu iechyd meddwl, teimlo’n dda, ymgysylltu, cymryd rhan a bod yn hapus hefyd. Mae pob mathau o ddigwyddiadau yn gallu effeithio ar ein lles mewn bywyd, ambell waith byddwn yn teimlo’n agored i niwed ac yn dymuno gwneud rhywbeth yn ei gylch, a dyna pam yr ydym yn dod â llawer o sefydliadau lles at ei gilydd o dan yr un to er mwyn i bobl allu sgwrsio gyda nhw a chael llawer o wahanol wybodaeth a allai fod o gymorth iddyn nhw.

Cofiwch y dyddiad – dydd Iau, 7 Tachwedd rhwng 11am a 2pm yn Tŷ Pawb.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

HAVE YOUR SAY DWEUD EICH DWEUD