Llwyn Onn

Bydd diwrnod plannu perllan ffrwythau gymunedol yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 28 Ionawr ar Ystâd Llwyn Onn oddi ar Ffordd Cefn o 10am.

Rydym ni wedi ymrwymo i amddiffyn coed a choetiroedd ledled y sir yn rhan o’r Strategaeth Coed a Choetir ac Addewid Coetir Wrecsam. Mae rhan o’r Strategaeth yn cynnwys creu amrywiaeth o wahanol gynefinoedd sy’n cefnogi amrywiaeth o fywyd gwyllt yn ogystal â rhoi mynediad i drigolion Wrecsam i fannau gwyrdd lleol ac o ansawdd uchel ar gyfer iechyd a lles.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Bydd y berllan ffrwythau hon yn darparu cynefin sy’n gyfoethog o ran pryfed peillio i adar a thrychfilod yn ogystal â chefnogi ein hymdrechion parhaus i gynefinoedd coetir yn y blynyddoedd i ddod.  Byddwn ni’n cael cefnogaeth gan Ymddiriedaeth Treftadaeth Brymbo drwy gydol y dydd, a fydd yn cynnig eu profiad a’u gwybodaeth arbenigol i’n helpu ni wneud y diwrnod yn llwyddiant.

Mae gennym ni 2 sesiwn y gallwch chi gymryd rhan ynddyn nhw, bydd y sesiwn bore o 10-12pm a’r sesiwn prynhawn o 1-3pm felly ymunwch â ni a helpwch ni i blannu coeden ar gyfer dyfodol mwy gwyrdd.

Os byddwch chi’n penderfynu mynd, gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau glaw a dewch â hetiau, sgarffiau a menig gyda chi i gadw’n gynnes. Dylech gyfarfod ar y man gwyrdd oddi ar Ffordd Kempton.

Os hoffech chi wneud sylw ar unrhyw un o’r ardaloedd arfaethedig gallwch chi anfon e-bost at woodlandpledge@wrexham.gov.uk. Gallwch chi hefyd ddangos eich cefnogaeth ar gyfer amddiffyn coed a choetiroedd yn Wrecsam trwy Addewid Coetir Wrecsam ar ein gwefan Addewid Coetir Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a thrwy Facebook a Twitter.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI