Dyma sut mae ysgolion Wrecsam yn cymryd camau bach i achub y blaned (a gallwch chi wneud yr un peth)

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn parhau i wneud eu rhan yn yr ymdrech i leihau plastig ac achub y blaned.

Mae ambell newid bach ond pwysig yn cael ei wneud yn ffreuturau ysgolion ar draws y sir, yn rhan o ymrwymiad Cyngor Wrecsam i gael gwared â phlastig untro – y plastig sy’n anodd ei ailgylchu ac sy’n tueddu i gael ei ddefnyddio unwaith ac yna ei daflu.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae gormod o blastig yn broblem fyd-eang sy’n niweidio’r amgylchedd ac yn llygru’r môr.

Mae rhaglenni fel Blue Planet y BBC wedi tynnu sylw at y mater ac os na wnawn ni rywbeth heddiw, cenedlaethau’r dyfodol – plant heddiw – fydd yn gorfod delio â’r llanast.”

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Felly, pa fath o newidiadau rydyn ni’n eu gwneud?

Mae’r Cynghorydd Bithell yn egluro: “Rydyn ni’n gwneud newidiadau calonogol yn rhan o’n haddewid i leihau plastig untro… ac enghraifft wych o hyn yw’r newidiadau yn ffreuturau ein hysgolion.

“Mae ein gwasanaeth harlwyo yn yr ysgolion yn mynd i’r afael â’r broblem drwy gynnig ffyrc pren yn lle rhai plastig, sy’n gallu cael eu hailgylchu fel gwastraff bwyd.

“Efallai bod hyn yn swnio fel cam bach, ond pe bai pawb yn dechrau gwneud newidiadau bach – fel unigolion a sefydliadau – y gobaith yw y bydd yn newid mawr yn y tymor hir.”

Mae’r camau rydyn ni’n eu cymryd yn ffreuturau ein hysgolion uwchradd yn cynnwys:

• Ffyrc pren yn lle rhai plastig, sy’n gallu cael eu hailgylchu fel gwastraff bwyd.

• Cael gwared â chwpanau plastig untro o beiriannau dŵr (gan annog disgyblion i ddefnyddio poteli a gwydrau mae posib’ eu hailddefnyddio).

• Rydyn ni hefyd yn edrych ar opsiynau pydradwy yn lle’r bocsys brechdanau plastig sy’n cael eu defnyddio yn ein hysgolion uwchradd.

Yn ein ffreuturau mewn ysgolion cynradd, rydyn ni wedi cael gwared â’r potiau plastig untro a oedd yn cael eu defnyddio i ddal pwdinau ac wedi cael rhai i’w hailddefnyddio yn eu lle.

“Mae’n bwysig iawn…”

Dywedodd Moira Tennant, y Cogydd sydd wrth y llyw yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni: “Mae ein ffreutur yn cymryd camau i wella pethau.

“Er enghraifft, dydyn ni ddim yn defnyddio ffyrc plastig bellach ac rydyn ni wedi cael gwared â’r cwpanau plastig o’r peiriant dŵr.

“Rydyn ni wastad yn chwilio am ffyrdd i geisio gwella.”

Mae’r disgyblion yn awyddus i gymryd rhan a dysgu am ailgylchu hefyd.

Dywedodd Freddie, disgybl yn Ysgol Gynradd Maes y Mynydd: “Dwi wedi dysgu llawer am ailgylchu yn yr ysgol, a dwi a fy ffrindiau’n gwybod be’ sy’n gallu cael ei ailgylchu a be’ sydd ddim.

“Mae’n bwysig iawn ailgylchu gymaint ag ydyn ni’n gallu”.

Rydyn ni hefyd wedi bod yn defnyddio ein cyfleusterau addysg i ddangos i blant i ble mae eu gwastraff ailgylchu’n mynd. Mae nifer o ysgolion wedi ymweld â’r Ystafell Addysg yng Nghanolfan Ailgylchu Lôn y Bryn i fod yn rhan o weithdai rhyngweithiol.

Mae ffenestr wylio’n caniatáu i ddisgyblion weld sut mae deunyddiau ailgylchu’n cael eu bwndelu er mwyn mynd â nhw i’w hailgylchu’n gynhyrchion newydd.

Roedd un dosbarth wedi’u synnu gymaint, maen nhw wedi llunio cyflwyniad er mwyn dweud wrth weddill yr ysgol beth roeddent wedi’i ddysgu.

Ein haddewid

Mae’r gwaith yn ein hysgolion yn rhan o addewid ehangach Cyngor Wrecsam i ddefnyddio llai o blastig untro.

Dywedodd y Cynghorydd Bithell: “Rydym ni eisiau chwarae ein rhan i helpu Wrecsam i fod ar flaen y gad o ran ailgylchu yng Nghymru.

“I wneud hyn, rydyn ni wedi gwneud addewid i leihau plastig untro ar draws y fwrdeistref sirol – ac mae hynny’n cynnwys lleihau faint rydyn ni’n ei ddefnyddio yn ein hysgolion ac yn adeiladau a chyfleusterau eraill y Cyngor.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd ein haddewid yn un mae’r cyhoedd yn ei rhannu, a byddwn yn annog pawb yn Wrecsam – yn gartrefi a busnesau – i gymryd rhan drwy leihau faint o blastig untro maen nhw’n ei ddefnyddio hefyd.

“Mae pobl yn Wrecsam yn gwneud gwaith gwych wrth ailgylchu, a dyma gam arall y gallant ei gymryd gyda ni i helpu’r amgylchedd a chreu gwell dyfodol.”

Faint ydych chi’n ei wybod am blastig untro? Rhowch gynnig ar ein cwis…

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU