Mae cartrefi tenantiaid y cyngor wedi cael trawsnewidiad dramatig fel rhan o’n prosiect gwelliannau enfawr.

Tai a fflatiau yng Nghoedpoeth yw’r diweddaraf i elwa o gael Inswleiddiad Waliau Allanol wedi ei osod ar eu waliau allanol.

Bwriad y gwaith yw gwella effeithlonrwydd ynni eiddo anhraddodiadol fel eiddo sydd â ffrâm haearn.

Mae tai sydd wedi eu hadeiladu yn y dull hwn yn tueddu i golli gwres yn hawdd iawn drwy eu waliau allanol. Gobeithir y bydd yr inswleiddiad newydd o gymorth i gadw’r gwres i mewn ac arbed arian i denantiaid o bosib ar eu biliau ynni.

Bydd gosod yr inswleiddiad hefyd yn gwella edrychiad allanol yr eiddo. Gall tai sy’n sawl degawd oed edrych fel tai newydd sbon o’r tu allan.

Un o fanteision eraill yr inswleiddiad yw y gall o bosib ymestyn bywyd yr adeilad drwy ei warchod rhag y tywydd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae tai yn edrych “fel newydd sbon”

Gweithiodd 2 gontractwr gyda ni yng Nghoedpoeth er mwyn cwblhau’r gwaith hwn. RW Hough & Sons Ltd wnaeth y gwaith ar y fflatiau a’r tai ‘Cubbitt’. Cubbitt yw’r enw a roddir i fath penodol o dŷ anhraddodiadol, sydd â ffrâm ddur.

Westdale wnaeth y gwaith ar y tai ‘Airey’. Dyma fath arall o dŷ anhraddodiadol, sy’n adnabyddus am eu slabiau concrid arbennig sy’n gorchuddio eu waliau allanol.

Dywedodd Aelod Lleol Coedpoeth, y Cynghorydd Krista Childs: “Mae’r tai yn edrych yn wych rŵan bod y gwaith wedi ei gwblhau. Maent wedi cael edrychiad modern newydd ac mae hyn wedi gwella sut mae’r stryd gyfan yn edrych.

“Mae tenantiaid yma wedi dweud wrthym eu bod eisoes wedi sylwi ar y gwahaniaeth, gydag eiddo yn haws i’w cynhesu dros fisoedd y gaeaf, felly gobeithio y bydd hyn yn golygu biliau ynni is, sy’n newyddion gwych.”

Gallai gwelliannau arwain at filiau ynni is

Meddai cyd Aelod Coedpoeth, y Cynghorydd Michal Dixon: “Mae’n braf gweld y gwahaniaeth mae’r gwaith hwn wedi ei wneud i’r eiddo a gweld pa mor dda maent yn edrych bellach.

“Mae llawer iawn o waith gwella wedi ei wneud i gartrefi ein tenantiaid cyngor yma yn ddiweddar, gan gynnwys gosod ceginau, ystafelloedd ymolchi, ffensys, a llwybrau newydd, a gwaith mewnol ac allanol hanfodol. Mae’n brosiect uchelgeisiol gyda llawer o heriau ond mae’n gam cadarnhaol iawn yn y cyfeiriad cywir er mwyn sicrhau bod y cartrefi hyn yn addas at y dyfodol.”

Mwy o welliannau i ddod

Mae’r gwaith sydd wedi ei wneud yng Nghoedpoeth yn rhan o’n prosiect gwella tai anferth. Rydym yn gwella tai cyngor ar draws y Bwrdeistref Sirol i sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Llywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith hwn yn parhau dros y 12 mis nesaf wedi i Fwrdd Gweithredol y Cyngor gymeradwyo buddsoddiad o £50.6 miliwn yn y prosiect ar gyfer 2018/19.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Rydym wedi gwneud buddsoddiadau mwy nac erioed ac wedi gwneud llawer iawn o waith ar draws y Bwrdeistref Sirol er mwyn sicrhau bod cartrefi yn cwrdd Safon Ansawdd Tai Cymru. Rydym hefyd wedi gwneud gwir ymdrech i fynd yr ail filltir o ran dyluniad a safon y gwelliannau.

“Rydym wedi ychwanegu rhai nodweddion dylunio ychwanegol i’r Inswleiddiad Waliau Allanol, gan gynnwys yr arwyneb briciau a welwyd ar yr eiddo yng Nghoedpoeth ac rwy’n credu bod hyn wedi helpu i wella’u hedrychiad.

“Mae gwaith yn dal i’w wneud ond rwy’n falch o weld ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni’r safon a byddwn yn parhau i weithio’n galed gyda’n contractwyr er mwyn sicrhau bod safon yr hyn rydym yn ei gyflawni mor uchel â phosib.”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar Safon Ansawdd Tai Cymru ar wefan y cyngor

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.