Gallwch dderbyn dirwy o £300 – darllenwch ymlaen i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i chi!

Os oes gennych chi unrhyw sbwriel domestig neu unrhyw eitemau nad oes arnoch eu heisiau ac yn awyddus i gael rhywun i ddod i’w casglu nhw, mae Taclo Tipio Cymru yn pwysleisio’r neges mai eich dyletswydd chi yw cael gwared ar eich gwastraff.

Os ydych chi’n gadael sbwriel mewn llefydd na ddylech chi – hynny ydi, unrhyw le oni bai am fin neu ganolfan ailgylchu – tipio anghyfreithlon yw hynny.  Gall amrywio o fod yn fag bin unigol i fod yn filoedd o dunelli o wastraff. Gall fod yn beryglus, mae’n llygru’r tir a’r dyfrffyrdd ac yn costio swm sylweddol o arian i awdurdodau lleol ei glirio.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Mae hefyd yn broblem os ydych chi’n talu rhywun arall i gymryd eich gwastraff a’u bod nhw yn eu cario i rywle amhriodol. Pan ddoir o hyd i’r gwastraff, chi fydd yn derbyn y ddirwy, a gallwch gael eich erlyn, gyda dirwyon o hyd at £5000.

Felly … sut allwch chi sicrhau bod eich gwastraff yn mynd i’r lle cywir?

Dyma ddau gam syml i sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei waredu’n gywir:

  1. Gwiriwch fod yr unigolyn neu’r cwmni sy’n cymryd eich gwastraff wedi cofrestru â chludydd gwastraff. Gallwch wirio ar-lein drwy ymweld â naturalresources.wales/checkwaste?lang=cy
  2. Gofynnwch ble mae eich gwastraff yn mynd.

Mae Taclo Tipio Cymru hefyd argymell eich bod chi yn:

  • Cofnodi unrhyw wiriadau a wneir, gan gynnwys rhif cofrestru’r gweithredwr
  • Cadw derbynneb sy’n cynnwys disgrifiad o’r gwastraff a’r cwmni a ddefnyddiwyd
  • Cofnodi manylion y busnes neu’r cerbyd (rhif cofrestru, gwneuthuriad, model, lliw)

Am gyngor ar sut i gael gwared ar wastraff domestig ac eitemau nad oes arnoch eu heisiau yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn gyfrifol, ymwelwch â’r dudalen cyngor i ddeiliaid tai.