Yellow and Blue

Bore ‘ma mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno i ddarparu cymorth ariannol o £10,000 i Yellow and Blue (YaB) er mwyn iddynt wella ac estyn ei gynllun cymorth costau byw i drigolion.

Mae YaB yn sefydliad nid-er-elw sydd yn bennaf yn cefnogi dinasyddion diamddiffyn Wrecsam. Nod YaB ydi helpu unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd, sy’n wynebu caledi tymor byr neu hirdymor, sy’n anabl neu sy’n dioddef o salwch.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Dros y Nadolig, darparodd YaB amgylchedd cynnes, diogel a chyfeillgar yn rhad ac am ddim, gan roi cyfle i bobl a chymunedau fwynhau lluniaeth a gweithgareddau cymdeithasol gydag eraill a derbyn gwybodaeth a chyngor, a hynny ar adeg pan oedd llawer o adeiladau, gwasanaethau a sefydliadau eraill ar gau ar gyfer y Nadolig a’r gwyliau banc.

Bydd y penderfyniad i ddyrannu £10,000 i YaB yn galluogi’r sefydliad i ehangu, gwella ac ailadrodd y ddarpariaeth yng ngwanwyn 2023:

  • Darparu lluniaeth, byrbrydau a mwy o brydau bwyd o sylwedd
  • Cwrdd â’r costau ychwanegol yn sgil estyn yr oriau agor e.e. y rhyngrwyd, gwresogi, goleuadau, glanhau a gwaredu sbwriel, cyfleusterau gwefru ffonau symudol a chyfarpar TG, eitemau cyfoethogi a gweithgareddau ac ati
  • Cynhyrchu deunyddiau hyrwyddo, yn cynnwys posteri papur ac electronig, hysbysiadau, negeseuon, negeseuon Trydar ac ati

Meddai’r Cyng. David A Bithell, Cadeirydd y Grŵp Costau Byw Trawsbleidiol: “Mae YaB yn cael ei staffio gan wirfoddolwyr ac maen nhw’n gwneud gwaith ardderchog ar gyfer y rheiny sydd angen cymorth a chyngor. Mae ganddyn nhw gwpwrdd bwyd gwych a gafodd ei ddefnyddio 467 o weithiau ym mis Rhagfyr yn unig. Maen nhw’n llawn haeddu ein cefnogaeth, felly hefyd yr unigolion a’r teuluoedd y maen nhw’n eu helpu.”

Meddai’r Cyng. Beverley Parry Jones, Cefnogwr Gwrth-dlodi: “Heb amheuaeth, mae’n gyfnod anodd iawn i bobl ar y funud – yn enwedig i’r bobl fwyaf diamddiffyn. Mae YaB yn cynnig lle diogel a chroeso cynnes. Gwn y bydd yr arian yn cael ei wario’n dda ar y rheiny sydd yn ei haeddu fwyaf.”

Daw’r dyraniad hwn yn sgil derbyn £141,000 ym mis Tachwedd i gefnogi nifer o fentrau i leddfu’r argyfwng costau byw. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma:

£22,000 i helpu Banc Bwyd Wrecsam ymestyn ei ddarpariaeth

Yn ogystal â hyn cymeradwyodd y Bwrdd Gweithredol gynnig i gyflogi Cydlynydd Rhwydwaith Bwyd mewn partneriaeth, a fydd yn cwmpasu, mapio ac yn sefydlu Partneriaeth Bwyd Traws Sector yn y fwrdeistref sirol. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £97,000 ar gyfer y swydd hon.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD