Peat Land

Yn dilyn penderfyniad y Bwrdd Gweithredol heddiw, gall tir ger Fenns Bank a Bronington gael ei adfer yn fawndir sy’n storio carbon yn naturiol. Mae’r prosiect hwn yn cefnogi un o’r themâu a geir yn ein Cynllun Datgarboneiddio – Defnydd Tir ac Isadeiledd Gwyrdd .

Mae’r tir yn cynnwys ardaloedd o fawn, sydd â phriodweddau atafaelu carbon gwerthfawr iawn ac sydd hefyd yn addas ar gyfer plannu ychwanegol i gynyddu ein stoc llwyni, coed a choetiroedd, gan gefnogi natur a gwella bioamrywiaeth gyffredinol yr ardal.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Mae mawn yn cynnwys carbon naturiol sydd wedi’i drapio yn y pridd ers miloedd o flynyddoedd, ac mae’n chwarae rhan bwysig iawn i drapio a storio carbon yn naturiol. Er mwyn cloi carbon mae’n rhaid i’r mawn fod yn tyfu, ac mae angen cynefin iach i hynny ddigwydd – bydd mawndiroedd difrodedig yn rhyddhau carbon deuocsid yn ôl i’r atmosffer, felly mae’n hollbwysig sicrhau bod mawndiroedd yn cael eu rheoli’n iawn.

Mae’r tir dan sylw yn agos iawn at Warchodfa Natur Genedlaethol Mawnogydd Fenns, Whixall a Llys Bedydd sydd, gyda Mawnogydd Wern a Cadney, yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy’n ffurfio trydedd gyforgors iseldir mwyaf y DU.

I’r dyfodol, efallai y bydd cyfle i ddatblygu’r ardal fel man agored cyhoeddus, gwella hygyrchedd y llwybr cyhoeddus presennol a galluogi mynediad cymunedau i fyd natur, gweithgareddau addysgol a gofodau dysgu.

Meddai’r Cyng. Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor.: “Dyma brosiect unigryw ac un sydd â’r potensial i wella’r ardal a thynnu carbon o’n hamgylchedd. Hoffaf ddiolch i’r rheiny a oedd yn rhan o’r gwaith o ganfod y tir a chyflwyno cynlluniau cyffrous ar gyfer ei adfer.

“Bydd y systemau ecolegol y bydd yn eu hannog a’u cefnogi yn enfawr a bydd Wrecsam ar flaen y gad o ran prosiectau arloesol i leihau a gwrthbwyso allyriadau carbon yng Nghymru.”

Meddai’r Cyng. David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Cefnogwr Newid Hinsawdd: “Ym mis Medi 2019 datganasom argyfwng newid hinsawdd ac ecolegol, ac ers hynny mae llawer o waith wedi’i wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng. Drwy’r prosiect hwn gallwn ddangos ein bod ni’n rhoi ein cynlluniau datgarboneiddio wrth wraidd ein penderfyniadau ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn.”

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

Gwybodaeth gefndir

Ym mis Medi 2019 datganasom argyfwng hinsawdd ac ecolegol ac ym mis Mai 2021 cyhoeddasom Gynllun Datgarboneiddio (y Cynllun).

Mae’r cynllun yn sefyll uwchlaw cynlluniau gweithredu sy’n seiliedig ar bum thema allweddol. Adeiladau ac Ynni, Cludiant a Symudedd, Defnydd Tir ac Isadeiledd Gwyrdd, Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi, a Dylanwadu a Galluogi Newid yn ogystal â chamau gweithredu uwch sy’n rhan bwysig o’n hymateb i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD