Avian Flu

Mae achosion o Ffliw Adar wedi cael eu canfod mewn adar domestig ac adar gwyllt yn ardal Y Waun o Wrecsam.

Mae Parth Gwarchod, Parth Gwyliadwriaeth a Pharth Gwaharddedig wedi cael eu sefydlu o amgylch yr eiddo dofednod sydd wedi’i heintio er mwyn cyfyngu ar ledaeniad yr afiechyd. Mae manylion y mesurau sydd yn berthnasol yn y parthau yma i’w canfod yn y Datganiad.

Mae Swyddogion Gwarchod y Cyhoedd ar y safle yn darparu cyngor ac arweiniad i breswylwyr yn yr ardal ac yn ceisio adnabod unrhyw un sy’n cadw dofednod.

Cynghorir preswylwyr sydd yn cadw adar i gysylltu â llinell gymorth DEFRA os ydynt angen cyngor – 03459 33 55 77.

Mae’r Parthau wedi’u Rheoli yn ymestyn o Wrecsam mewn i Sir Amwythig ac rydym ni’n cydweithio i ddiweddaru’r preswylwyr ac i reoli lledaeniad yr haint.

Mae’r perygl i iechyd y cyhoedd yn isel iawn ac mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dweud bod y perygl i ddiogelwch bwyd defnyddwyr y DU yn isel iawn. Mae wyau a dofednod sydd wedi’u coginio’n iawn yn ddiogel i’w bwyta.

Mae ceidwaid dofednod masnachol yn yr ardal wedi cael gwybod ac fe fyddwn ni’n rhoi mesurau bioddiogelwch pellach ar waith er mwyn amddiffyn eu hadar.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n cadw adar fel anifeiliaid anwes, sydd naill ai’n cael eu cadw tu mewn neu du allan, ddilyn yr un canllawiau syml i gadw eu hadar yn ddiogel.

  • Osgoi cyswllt rhwng eich adar sy’n anifeiliaid anwes ac adar gwyllt
  • Osgoi bwydo adar gwyllt a sicrhau nad ydi adar gwyllt yn gallu cyrraedd bwyd eich aderyn anwes.
  • Glanhau ar ôl delio â’ch adar, golchwch eich dwylo’n benodol
  • Peidio â dod â baw adar gwyllt mewn i’ch cartref drwy ddillad ac esgidiau budr
  • Sicrhau bod unrhyw aderyn newydd yn dod o ffynhonnell ddibynadwy

Mae fy aderyn yn sâl, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi’n poeni am iechyd eich aderyn, ceisiwch gyngor gan eich milfeddyg.

I gael rhagor o wybodaeth am ffliw adar a bioddiogelwch, ewch i wefan Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/ffliw-adar neu wefan DEFRA https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu neu ffoniwch Llinell Gymorth DEFRA 03459 33 55 77.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n dod ar draws aderyn marw?

Peidiwch â’i bigo i fyny na chyffwrdd unrhyw adar sâl neu farw. Dylech gysylltu â llinell gymorth Defra ar 03459 33 55 77 i adrodd amdano.

Gellir casglu rhai o’r adar at ddibenion gorchwylio afiechydon. Ni fydd pob aderyn yn cael ei gasglu a chyfrifoldeb y tirfeddiannwr yw cael gwared ar adar marw.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i gael gwared ar adar marw yn ofalus, tarwch olwg ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi angen gwirio a ydych chi yn un o’r parthau sydd wedi’u heffeithio, mae yna fap rhyngweithiol y gallwch chi ei ddefnyddio.

Gallwch ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf am yr achosion o Ffliw Adar ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os nad ydych chi’n cadw adar, yna ni fydd angen i chi weithredu, serch hynny, gallwch roi gwybod am unrhyw adar marw y byddwch chi’n dod ar eu traws.

Os byddwch chi’n dod o hyd i adar y dŵr gwyllt marw (elyrch, gwyddau neu hwyaid), neu adar gwyllt marw eraill megis gwylanod neu adar ysglyfaethus, dylech ffonio llinell gymorth Defra 03459 33 55 77 (dewis 7).