Cost of living crisis

Mae tasglu arbennig a sefydlwyd i helpu i roi cymaint â phosibl o gymorth i breswylwyr Wrecsam yn ystod yr argyfwng costau byw wedi cyfarfod am y tro cyntaf.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Cyngor Wrecsam y byddai’n sefydlu gweithgor hollbleidiol i ystyried yr heriau sy’n wynebu cymunedau lleol, ac i ganfod ffyrdd ymarferol o helpu pobl leol.

Gwnaeth y grŵp gyfarfod am y tro cyntaf ddydd Iau, 13 Hydref a gwnaethon nhw nodi nifer o gamau pwysig, yn cynnwys:

 • Gweithio’n agos â Banc bwyd Wrecsam i ymchwilio i ffyrdd newydd o helpu i sicrhau nad oes unrhyw un yn mynd heb fwyd.
 • Cysylltu â thenantiaid tai cyngor diamddiffyn i sicrhau eu bod nhw’n iawn.
 • Edrych ar ffyrdd o ehangu’r cynllun ‘lleoedd cynnes’ – fel bod mwy o leoedd y gall pobl fynd iddyn nhw i gadw’n gynnes os ydyn nhw’n ei chael yn anodd cynhesu eu tai.
 • Cyfeirio pobl at wybodaeth, fel eu bod nhw’n gallu hawlio’r hyn y mae ganddyn nhw hawl iddo a manteisio ar y cymorth sydd ar gael. Mae camau’n cynnwys:
  – Rhoi gwybodaeth ar wefan y cyngor am fudd-daliadau a grantiau, awgrymiadau ar gyfer lleihau biliau’r cartref, ymdopi â phryderon am arian ac ati.
  – Sicrhau bod staff y cyngor (yn enwedig gweithwyr y rheng flaen) yn gwybod ble i gyfeirio pobl i gael cymorth.
  – Cynnal digwyddiadau gwybodaeth ar draws y fwrdeistref sirol.
  – Defnyddio cylchgrawn Trafodion Tai y cyngor i sicrhau bod tenantiaid y cyngor yn gwybod ble i gael cymorth.

Mae’r grŵp – a fydd yn cyfarfod unwaith bob pythefnos i ddechrau – yn cynnwys cynghorwyr o bob grŵp gwleidyddol yng Nghyngor Wrecsam, yn ogystal â swyddogion.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, sy’n cadeirio’r grŵp:

“Mae’n braf iawn gweld y grwpiau gwleidyddol i gyd yn dod at ei gilydd i weithio ar y mater hwn, a gwnaethom ni nodi camau pendant yn ystod ein cyfarfod cyntaf.

“Mae’r argyfwng costau byw yn fater cenedlaethol, ac er nad ydym ni’n gallu ei ddatrys, mae pethau y gallwn ni eu gwneud fel cyngor lleol i helpu ein cymunedau.

“Mae pawb yn y grŵp wedi ymrwymo’n llwyr i gydweithio i wneud yr hyn a allwn, oherwydd rydym ni i gyd yn cydnabod bod angen cymorth ymarferol ar bobl ar hyn o bryd.

“Drwy sicrhau bod pobl yn gwybod pa gymorth sydd ar gael, a’u helpu nhw i roi bwyd ar y bwrdd a chadw’n gynnes, gobeithio y gallwn ni wneud gwahaniaeth.”