Children's Services

Bydd ein Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod eto ar 9 Ebrill, ac mae’r rhaglen ar ein gwefan.

Y mis yma bydd aelodau yn pleidleisio ar gynigion i gynyddu niferoedd disgyblion ym Mro Alun yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar. Gellir darllen mwy amdano yma (link to Bro Alun story) ynghyd â gosod yr amserlen am broses gyllideb 20/22. Byddant hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ysgol hedyn i Addysg Cyfrwng Cymraeg ar leoliad blaenorol ysgol fabanod Hafod y Wern.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Bydd aelodau’n cael gwybodaeth bellach am Lythyr Blynyddol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sydd wedi ei dderbyn, ac sy’n nodi’r nifer o gwynion a dderbyniwyd yn 2016/17. Mae’n dangos ein bod wedi ein gosod yn safle rhif 10 o ran y cwynion a wnaed i’r Ombwdsman am Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Bydd gofyn i aelodau hefyd gymeradwyo 6 o aelodau i banel er mwyn ymgymryd ag Ymweliadau Rota i Gartrefi Gofal y Sector Annibynnol, ynghyd â phennu Chylch Gorchwyl y Panel. Bydd gofyn iddynt hefyd gymeradwyo aelod i eistedd ar Fwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru hyd nes y bydd yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn cael eu cynnal yn 2022.

Yn olaf, bydd gofyn iddynt gymeradwyo cais i ymgeisio am Wobr Arian, Cynllun Cydnabod Cyflogwyr a redir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Os caiff ei gymeradwyo, byddwn yn ymrwymo, yn arddangos, ac yn hyrwyddo cefnogaeth i’r lluoedd arfog a’r gymuned amddiffyn yn ehangach. Byddwn yn sicrhau fod ein gwerthoedd yn cyfateb i werthoedd Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Gellir darllen y rhaglen lawn yma.

Nodwch y dyddiad: 9 Ebrill am 10am yn Neuadd y Dref. Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol.

Bydd gweddarllediad o’r cyfarfod a gellir ei wylio yn fyw yma.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB