see intervene act

Mae cwmnïau Diogelwch Drysau yn Wrecsam wedi cyfrannu at gynhyrchu cod ar gyfer pobl ddiamddiffyn. Bwriad y cod yw helpu goruchwylwyr drysau i ymateb yn effeithiol ac yn brydlon i ddigwyddiadau sy’n cynnwys unigolion diamddiffyn.

Rhoddwyd copi maint poced o’r cod i bob goruchwyliwr drws.

Cefnogi pobl ar noson allan 

 Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’n wych bod ein goruchwylwyr drws yn gweithio’n agos â’r Cyngor yn ogystal â Menter Atal Trosedd Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau fod pobl sydd ar noson allan yn Wrecsam yn ddiogel.

“Bydd yr hyfforddiant yn helpu staff drysau i adnabod a chefnogi pobl sy’n ddiamddiffyn ar noson allan a bydd hefyd yn sicrhau fod pawb sy’n mwynhau noson allan yn Wrecsam yn cael amser da a diogel.”

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o sut i helpu pobl sy’n ymweld ag economi min nos Wrecsam sydd o bosibl yn ddiamddiffyn am amryw o resymau, megis eu bod wedi yfed gormod, wedi colli eu ffrindiau neu oherwydd eu bod dan oed. Roedd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys dysgu sut i adnabod ymddygiad annerbyniol o natur rywiol a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

Pobl Ddiamddiffyn  – Adnabod yr Arwyddion

Meddai Ann Williams, Swyddog Trwyddedu Rhanbarth Dwyreiniol Heddlu Gogledd Cymru, “Bydd y cod, ynghyd â’r hyfforddiant yn helpu i gefnogi staff drysau i adnabod yr arwyddion o bobl ddiamddiffyn a sicrhau bod unigolion yn aros yn ddiogel ar eu noson allan yn Wrecsam”

Roedd yr hyfforddiant yn rhan o fenter atal trosedd Cyngor Wrecsam a Heddlu Gogledd Cymru: “Yfed Llai, Mwynhau Mwy”, sydd wedi’i anelu at annog pobl i gael noson allan dda a diogel drwy godi ymwybyddiaeth am y ffaith bod pobl sydd wedi yfed gormod o alcohol yn fwy agored i niwed ac mewn mwy o berygl o ddioddef ymosodiad rhywiol neu dreisgar.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN