street pastors caring

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch 12 cam tuag at Nadolig mwy diogel

Ydych chi wedi bod am noson allan yn Wrecsam ac wedi gweld pobl mewn iwnifform glas yn rhoi fflip fflops a fferins i bobl? Mae’r rhain yn fugeiliaid stryd Wrecsam ac maent yn wirfoddolwyr sydd eisiau gwneud ein strydoedd yn fannau mwy diogel ar noson allan.

Maent yn wirfoddolwyr hyfforddedig o eglwysi lleol sydd yn gofalu am y gymuned leol. Bydd pob bugail stryd wedi cwblhau 12 sesiwn hyfforddi wedi’i ledaenu dros flwyddyn sydd wedi cynnwys pynciau gan gynnwys rheoli gwrthdaro, cwnsela a chymorth cyntaf sylfaenol.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Cymorth Ymarferol

Gan weithio i dawelu meddyliau, mae bugeiliaid stryd yn gwrando a siarad â phobl, yn darparu gwybodaeth ar asiantaethau lleol ac yn ceisio atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae cymorth ymarferol sy’n cael ei roi gan fugeiliaid stryd yn cynnwys rhoi blancedi, fflip fflops i bobl sydd methu cerdded adref yn eu hesgidiau sodlau uchel, rhoi dŵr, siocled neu fferins i roi egni a sicrhau bod unrhyw un sy’n teimlo’n agored i niwed yn ddiogel.  Mae bugeiliaid stryd yn cael gwared â photeli ac arfau posibl eraill sydd ar y stryd, er mwyn ceisio atal trais a fandaliaeth.

Gweithio mewn Partneriaeth

Maent yn cael eu harwain gan gydlynydd lleol ac yn cael cymorth gan eglwysi a grwpiau cymunedol lleol mewn partneriaeth â CBSW, Heddlu GC, staff CCTV, staff drws/ diogelwch, Parafeddygon, Canolfan Lles a Gwirfoddol y Groes Goch.

Mae cyfanswm o 36 o fugeiliaid stryd yn Wrecsam, ac maent yn gweithio bob nos Sadwrn o 10.30pm tan tua 3am, yn ogystal â’r 2il a 4ydd dydd Gwener y mis.

Ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Ar hyn o bryd mae dros 330 o drefi a dinasoedd ar draws y DU gyda thîm bugeiliaid stryd. Hefyd mae nifer cynyddol o dimau bugeiliaid stryd dramor.

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau rhagor o wybodaeth am waith Bugeiliaid Stryd, neu â diddordeb mewn bod yn Fugail Stryd eich hun, cysylltwch â hwy yma.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN