Wrth i Wrecsam baratoi i ddathlu ei mis cyntaf fel dinas mewn steil, mae gennym fwy o newyddion cyffrous i’w rhannu gyda chi!

Efallai eich bod wedi clywed bod cynlluniau bellach yn mynd rhagddynt yn dda i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn ar Stryt y Rhaglaw.

Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Ganol Dinas Wrecsam, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, ochr yn ochr â lleoliad gwell o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod y stori hynod ddiddorol a chyffrous. ein rhanbarth yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Gweld y cynlluniau a chwrdd â’r tîm

Felly efallai eich bod yn pendroni: Sut olwg fydd ar yr amgueddfeydd newydd hyn? Pa nodweddion newydd cyffrous allai fod gan yr adeilad? Pa fath o arddangosion fydd yn cael eu harddangos yn yr orielau?

Byddwch yn gallu darganfod yn fuan! Mae digwyddiad diwrnod agored arbennig yn mynd i gael ei gynnal yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Mawrth 13eg Medi.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i weld arddangosfeydd darluniadol ar raddfa fawr o’r cynlluniau dylunio ar gyfer yr amgueddfeydd newydd.

Byddwch hefyd yn gallu siarad â thîm dylunio’r prosiect yn bersonol, gofyn cwestiynau a chynnig adborth ac awgrymiadau.

Bydd hwn yn ddigwyddiad cyfeillgar i deuluoedd. Mae’r amgueddfeydd newydd yn cael eu cynllunio i apelio at ymwelwyr o bob oed felly byddem wrth ein bodd yn gweld cymaint o blant a theuluoedd â phosibl yn dod draw i weld y cynlluniau a rhoi gwybod i ni beth yw eu barn!

Mae adborth y cyhoedd wedi helpu i ‘oleuo’r cynlluniau dylunio diweddaraf’

Dywedodd y Cynghorydd Paul Roberts, Aelod Arweiniol dros Bartneriaethau a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r tîm dylunio wedi bod yn gwneud cynnydd mawr gyda’r cynlluniau ar gyfer yr amgueddfeydd newydd felly rydym yn falch iawn o gynnig y cyfle hwn i’r cyhoedd ddod i weld y cynigion yn agos ac siarad â’r tîm yn bersonol.

“Cymerodd dros 500 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd. Mae’r adborth a dderbyniwyd wedi helpu i lywio’r cynlluniau dylunio diweddaraf ac rydym hefyd wedi casglu nifer o grwpiau ffocws arbenigol a chymunedol sy’n gweithio’n agos gyda ni drwy gydol y prosiect.”

“Mae hwn yn ddatblygiad enfawr i ganol dinas Wrecsam sy’n addo denu ymwelwyr newydd o bob rhan o’r wlad a thu hwnt felly rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i weld y cynlluniau yn y cyfnod allweddol hwn o’i ddatblygiad.”

Cymerwch ran – ble a phryd

  • Cynhelir digwyddiad y diwrnod agored ddydd Mawrth 13 Medi yn Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw.
  • Bydd dau gyfle i fynychu ar y diwrnod. Sesiwn prynhawn o 1.30pm-3.30pm a sesiwn gyda’r nos o 6pm-8pm. Mae croeso i bawb fynychu’r naill sesiwn neu’r llall – neu’r ddau.

Ac os yw’r syniad o Amgueddfa Bêl-droed yn Wrecsam wedi gwneud ichi fynd yn gynnes ac yn niwlog y tu mewn, ni fyddwch am golli arddangosfa newydd Amgueddfa Wrecsam – Chwedlau’r Crysau: Crys wrth crys – Hanes bêl-droed Cymru – sy’n agor ar 17 Medi.

Gallwch ddarganfod mwy am y prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’ ar wefan Amgueddfa Wrecsam.