Mae Tŷ Pawb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i’r teulu yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’r gweithgareddau hyn wedi eu seilio’n bennaf ar gelf a chrefft, ond maent hefyd yn cynnwys gemau, garddio a cherddoriaeth. Rydym yn chwilio’n benodol am wirfoddolwyr i’n cefnogi ni wrth i ni ddarparu sesiynau galw heibio celf a chrefft i deuluoedd. Mae recriwtio gwirfoddolwyr i’n helpu gyda hyn yn ein galluogi i gadw cynifer o weithgareddau â phosib yn rhad ac am ddim a sicrhau eu bod yn hygyrch i gymuned Wrecsam.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Disgrifiad o’r Rôl:

– Cynorthwyo i baratoi ar gyfer gweithdai e.e. gwneud crefftau enghreifftiol, gosod y gofod
gweithio.
– Cyfarch yr holl deuluoedd wrth iddynt gyrraedd ar gyfer y gweithgareddau. Sicrhau fod
ganddynt rywle i eistedd, eu bod yn deall y gweithgaredd a bod ganddynt yr holl
ddeunyddiau ac offer y maent eu hangen er mwyn dechrau ar y gwaith.
– Annog plant i wneud, tynnu llun, addurno a chynorthwyo gydag offer (e.e. siswrn,
styffylwr) yn ôl yr angen.
– Arwain drwy enghraifft, gan ddangos sut mae bod yn ddiogel ac ymgysylltu yn y
gweithgareddau a chael agwedd gadarnhaol.
– Siarad â rhieni, gofalwyr ac ymwelwyr eraill am weddill rhaglen Tŷ Pawb, gan gynnwys
arddangosfeydd, digwyddiadau a’n rhaglen ddysgu. Dosbarthu copïau o’n canllaw sy’n
dweud beth sydd ymlaen a deunyddiau hyrwyddo perthnasol eraill.
– Casglu adborth/ffurflenni cydsynio i luniau gan ymwelwyr a thynnu lluniau o’r rhai
sy’n cymryd rhan yn y prosiect.
– Tacluso ar ddiwedd y sesiwn yn drylwyr a threfnus.

Hyd: Mae’r rôl gwirfoddolwr hwn yn para am chwe wythnos o 22 Gorffennaf tan
1 Medi. Oriau yr wythnos: Mae gofyn i w irfoddolw yr roi tair aw r yr w ythnos (un
sesiwn) am y chwe wythnos cyfan. Mae croeso hefyd i wirfoddolwyr brwd sy’n
awyddus i roi mwy nag un diwrnod yr wythnos.

Sgiliau sydd eu hangen:

– Hyderus yn siarad ag aelodau o’r cyhoedd o amrediad o gefndiroedd
– Brwdfrydig am weithio gyda phlant a phobl ifanc
– Gallu aros yn ddigynnwrf mewn awyrgylch o anhrefn creadigol
– Gwrandawr a chyfathrebwr da
– Personoliaeth gynnes a chroesawgar

Dymunol:
– Cyfforddus wrth ddefnyddio camera digidol
– Profiad o weithio gyda phlant oed cynradd

Yr hyn allwn ni ei gynnig:

– Hyfforddiant yn y rôl
– Geirdaon ar gyfer CV yn dilyn cwblhau’r prosiect
– Y cyfle i gwrdd â phobl o’r un anian â chi
– Profiad unigryw fel rhan o raglen arloesol o fewn tîm bach a chyfeillgar
– Rhagflas delfrydol i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn gwaith chwarae, gofal plant, dysgu neu ymgysylltu mewn amgueddfa neu oriel.

Rhif Ffôn: 01978 292093
Facebook.com/typawb

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN