Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod ym mhenawdau’r newyddion yn ddiweddar gyda chynlluniau ar y gweill i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Wrecsam.

Bydd seremoni’n cael ei chynnal yn Ysgol Bro Alyn, Gwersyllt, Wrecsam ddydd Mawrth, Hydref 17, i wobrwyo tair ar ddeg ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint am eu llwyddiant gyda chyflawniad gofynion y Siarter Iaith  – cyfres o nodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’u hanelu at annog mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymysg pobl ifanc.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae pob un o’r ysgolion perthnasol wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau er mwyn annog plant i siarad Cymraeg yn amlach dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae disgyblion o nifer o ysgolion wedi cael cyfle i gyflwyno eu safbwyntiau.  Byddant hefyd yn cael cyfle i sôn am rai o’u llwyddiannau diweddaraf yn ystod y seremoni.

Mae wyth o’r ysgolion a fydd yn derbyn y gwobrau wedi’u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a’r pump arall yn Sir y Fflint.

Yr ysgolion fydd yn cael eu gwobrwyo ar y diwrnod yw:

Wrecsam

 • Ysgol Bro Alun
 • Ysgol Plas Coch
 • Ysgol ID Hooson
 • Ysgol Bodhyfryd
 • Ysgol Bryn Tabor
 • Ysgol Min y ddol
 • Ysgol Cynddelw
 • Ysgol Llanarmon DC

Sir y Fflint

 • Ysgol Croes Atti
 • Ysgol Glanrafon
 • Ysgol Terrig
 • Ysgol Mornant
 • Ysgol Gwenffrwd

Yn ogystal â gweithio gyda rhieni a’r cymunedau cyfagos, mae’r ysgolion hefyd wedi gweithio gyda’i gilydd er mwyn hyrwyddo amcanion y Siarter Iaith a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ymysg disgyblion.

Meddai’r Cynghorydd  Phil Wynn, Aelod Arweiniol dros Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Llongyfarchiadau i’r holl ysgolion sy’n rhan o hyn – maen nhw wedi gwneud ymdrechion clodwiw ac rydw i’n falch o’u gweld nhw’n cael cymeradwyaeth am hynny.

“Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn hynod o bwysig ac mae’n dda gweld yr ysgolion yn cael eu cydnabod fel hyn am yr holl waith maen nhw wedi ei wneud er mwyn sicrhau fod plant yn cael eu hannog i siarad Cymraeg nid yn unig yn yr ysgol ond y tu allan i’r ysgol hefyd.”

Meddai’r Cynghorydd Ian Roberts,  Aelod Cabinet Sir y Fflint dros Addysg ac Ieuenctid: “Mae gan Sir y Fflint ymrwymiad cryf i’r iaith Gymraeg ac rydym eisiau cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn ein sir.

“Rydym yn cefnogi pobl o bob oed i wella eu sgiliau Cymraeg a rhoi’r hyder iddyn nhw ddefnyddio’r iaith yn eu bywyd bob dydd – yn y gwaith, yn y cartref, yn yr ysgol ac yn eu cymunedau.

“Llongyfarchiadau i bob  un o’r ysgolion am gyflawni gofynion y Siarter Iaith.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI