White Ribb

Bydd Ymgyrch Rhuban Gwyn eleni yn dechrau Dydd Iau (25 Tachwedd) a bydd yn nodi dechrau 16 diwrnod o weithgarwch a fydd yn amlygu a mynd i’r afael â cham-drin domestig.

I nodi’r dechrau, byddwn yn cynnal “Gwylnos Goleuni” ar Grîn Llwyn Isaf am 7pm er cof am Sarah Everard a gafodd ei herwgipio a’i llofruddio wrth iddi gerdded adref yn Ne Llundain yn gynharach eleni.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Caiff digwyddiadau tebyg eu cynnal ym Mangor a’r Rhyl hefyd.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i fynychu gan wisgo rhubanau gwyn a defnyddio’r goleuadau ar eu ffonau symudol neu eu tortshis i ddangos eu cefnogaeth i roi diwedd ar drais yn erbyn merched a cham-drin domestig, am byth.

Caiff Balconi Neuadd y Dref ei oleuo am 7pm a bydd Baner y Rhuban Gwyn yn chwifio trwy gydol yr ymgyrch gyfan.

Disgwylir i’r digwyddiad bara 30 munud a bydd yn cynnwys darlleniad o gerdd gan oroeswr camdriniaeth.

Ynglŷn ag Ymgyrch y Rhuban Gwyn

White Ribbon UK yw’r elusen arweiniol sy’n gweithio gyda dynion a bechgyn i roi diwedd ar drais yn erbyn merched. Yn ystod Ymgyrch y Rhuban Gwyn eleni, bydd miloedd o bobl yn gweithredu a chodi ymwybyddiaeth er mwyn atal trais cyn iddo ddechrau.

#AllMenCan yw eu neges arweiniol eleni. Fe’i datblygwyd iddynt ym mis Mawrth, pan wnaeth llofruddiaeth erchyll Sarah Everard ddod â phrofiad merched o drais gan ddynion at flaen meddyliau pawb.

Arweiniodd at lawer o drafodaethau am ddynion yn gweithredu a gwneud safiad hefyd, ac mae llawer wedi mynd yn eu blaenau i wneud Addewid y Rhuban Gwyn a byddant yn gwisgo eu Rhubanau Gwyn i ddangos eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

Mae help ar gael

Byw Heb Ofn; mae Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Rhywiol Cymru Gyfan, wedi’i chynorthwyo gan Lywodraeth Cymru, yn darparu Llinell Gymorth 24/7 sy’n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol, ffrindiau a theulu sy’n pryderu a gweithwyr proffesiynol sy’n chwilio am wybodaeth ac am gael eu cyfeirio.

Gallant gynnig help a chyngor rhad ac am ddim i:

  • Unrhyw un sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig
  • Unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd angen help. Er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • Ymarferwyr sy’n ceisio cyngor proffesiynol

Mae pob sgwrs â Byw Heb Ofn yn gyfrinachol a bydd staff profiadol iawn wedi’u hyfforddi’n llawn yn ateb galwadau. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaeth Byw Heb Ofn a’u manylion cyswllt, ewch i’w gwefan.

Sut i Roi Gwybod am Gamdriniaeth

Os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig a bod trosedd wedi’i chyflawni, gallwch gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru trwy’r cyfleuster gwe-sgwrsio ar eu gwefan.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser. Mae’r rhif hwn yn wasanaeth 24 awr a dylech ei ddefnyddio dim ond mewn sefyllfaoedd pan fo: perygl i fywyd, defnydd, neu fygythiad uniongyrchol o ddefnydd o drais. Os ydych chi am siarad â rhywun y tu allan i’r heddlu i gael cyngor cyffredinol, cysylltwch â Byw Heb Ofn ar 080880 10 800.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL