Wrexham Lager in Japan

Wrth i ni weld lleoliadau lletygarwch yn ailagor yn raddol ac yn ddiogel rydym yn falch i adrodd bod y mwyafrif helaeth o’r cyhoedd a busnesau yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel.

Tra ein bod i gyd yn gobeithio y bydd hyn yn parhau, mae’n well atgoffa cwsmeriaid a busnesau er mwyn parhau i aros yn agored i gwsmeriaid mae’n rhaid i bawb chwarae eu rhan i barhau i aros yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys cadw 2 fedr wrth giwio y tu allan i eiddo.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae gan fusnesau gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw un sy’n ciwio i fynd i mewn i’w heiddo yn aros 2 fedr ar wahân, pa mor bynnag hir yw’r ciw.

Mae cwsmeriaid yn cael eu hatgoffa am hyn hefyd ac os bydd staff yn gofyn i chi gadw pellter cymdeithasol eich bod yn gwneud hynny yn gwrtais. Mae’n bwysig cofio bod staff diogelwch a goruchwylio drysau yn gweithio i’ch cadw chi a’r sawl gyda chi yn ddiogel ac ni fyddant yn goddef camdriniaeth.

Mae’n well eich bod yn archebu cyn mynd ac yn cynllunio ymhell ymlaen llaw ond mae rhai lleoliadau yn agored i “gerdded i mewn” a gall ciwiau ffurfio y tu allan os oes ganddynt yr uchafswm o gwsmeriaid tu mewn.

Gall hyn olygu arhosiad hir felly os byddwch yn gweld ciw hir, meddyliwch am le arall fyddech yn gallu mynd yn hytrach nag aros eich tro.

Hefyd, cofiwch fynd â’ch masg neu orchudd wyneb a rhoi sylw manwl i hylendid dwylo.

Ymweld â lleoliadau lletygarwch dan do yn ddiogel

Os nad ydych wedi mentro allan eto ond yn bwriadu gwneud hynny’n fuan, dyma rywfaint o gyngor cyffredinol ynglŷn ag aros yn ddiogel mewn lleoliadau lletygarwch dan do:

  • cynlluniwch ymlaen llaw a gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu cyn gadael os bydd angen
  • Rhaid i pob eiddo gymryd manylion cyswllt rhag ofn y bydd timoedd Profi, Olrhain a Diogelu angen cysylltu â chi. Sicrhewch fod gennych eich manylion yn barod
  • Dim ond 6 o bobl all eistedd gyda’i gilydd a dylech wneud eich gorau i gadw pellter cymdeithasol wrth eistedd wrth y bwrdd
  • Ni allwch sefyll mewn ardal eistedd i yfed eich diod
  • ewch â masg neu orchudd wyneb i’w ddefnyddio pan na fyddwch wrth eich bwrdd
  • parchwch yr holl staff. Maent wedi eich colli chi ac eisiau i chi fwynhau eich hunain ond ni fydd ymddygiad camdriniol tuag at staff yn cael ei oddef
  • Mae’n rhaid i berchnogion/landlordiaid lynu at y rheolau hefyd, felly os ydych yn bryderus am unrhyw eiddo, cysylltwch â contact-us@wrexham.gov.uk

A chofiwch os byddwch chi’n defnyddio cludiant cyhoeddus neu os bydd angen tacsi arnoch er mwyn teithio yn unrhyw le yn Wrecsam neu Gymru, bydd angen i chi wisgo masg wyneb. Sicrhewch fod gennych un neu ddau wrth law rhag ofn i chi newid eich cynlluniau ar y funud olaf. Mae gan yrwyr, gan gynnwys gyrwyr tacsi, hawl i beidio â’ch cludo os na fyddwch chi’n gwisgo masg.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF