green bin

Ydych chi wedi adnewyddu eich casgliadau gwastraff gardd eto? Bydd angen i chi wneud hynny cyn diwedd y mis os ydych eisiau i ni gasglu eich gwastraff gwyrdd rhwng mis Medi 2022 – mis Medi 2023.

Ewch i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd cyn mis Medi i wneud eich taliad ar-lein. Dyma’r ffordd mwyaf cyflym a hawdd i dalu, ac rydych chi’n cael gwneud hynny ar adeg sy’n gyfleus i chi. Sicrhewch eich bod wedi cofrestru erbyn mis Medi i osgoi colli unrhyw gasgliadau.

Mae’r gost ar gyfer 2022/23 yn aros yr un fath sef £25 fesul bin gwyrdd y flwyddyn, a bydd y gwasanaeth yn rhedeg o ddydd Llun, 5 Medi 2022 tan ddydd Gwener, 1 Medi 2023.

Os ydych wedi talu ar gyfer casgliad gwastraff gardd y llynedd (2021/22), bydd eich bin(iau) gwyrdd yn parhau i gael ei gasglu/eu casglu tan 2 Medi.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

“Helpwch i ledaenu’r neges!”

Hyd yn oed os ydych eisoes wedi adnewyddu eich bin gwyrdd eich hun, mae’n werth gwirio a ydy eich teulu, eich ffrindiau a’ch cymdogion wedi cofio adnewyddu ar gyfer y casgliad newydd hefyd.

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Rydym yn gofyn i breswylwyr ein helpu i ledaenu’r neges gan ein bod eisiau sicrhau fod pawb yn cael y gwerth gorau o’r gwasanaeth. O bosib nad yw rhai aelodau o’ch teulu, ffrindiau neu gymdogion wedi sylwi fod angen adnewyddu eu bin gwyrdd cyn mis Medi er mwyn osgoi colli unrhyw gasgliadau. Os ydych yn dal i fyny gyda ffrindiau neu aelodau o’r teulu, neu’n gweld eich cymdogion yn mynd heibio sy’n defnyddio’r gwasanaeth, gwiriwch eu bod nhw’n ymwybodol fod angen adnewyddu. Diolch.”

Talwch ar-lein ble’n bosibl

Y ffordd hawsaf i dalu am y gwasanaeth yw ar-lein yn wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd. Os nad yw’n bosibl i chi dalu ar-lein, gallwch ffonio Gwasanaethau Stryd i dalu â cherdyn, ond mae’n debyg y bydd rhaid i chi aros i wneud hynny. Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod yn talu am y gwasanaeth ar-lein.

Sticeri newydd ar gyfer 2022/23

Bydd pawb sy’n cofrestru yn cael pecyn sticer gyda sticer newydd, a ddylid ei arddangos ar gaead eich bin o fis Medi.

Gofynnwn i drigolion i BEIDIO â rhoi eu sticer newydd ar gaead eu bin nes fod y gwasanaeth newydd yn cychwyn ym mis Medi. Dylech barhau i arddangos eich sticer 2021/22 nes fod y gwasanaeth yn dod i ben ar 2 Medi.

Dim taliadau arian parod na sieciau

Yn y blynyddoedd diwethaf, cawsom nifer o gwsmeriaid a geisiodd dalu am y gwasanaeth drwy anfon arian parod neu sieciau atom. Mae’n rhaid i ni ailadrodd; nid oes modd i ni dderbyn y taliadau hyn.

Nid wyf eisiau adnewyddu’r gwasanaeth – a wnewch chi gael gwared ar fy min gwastraff gardd?

Gellir cael gwared ar unrhyw finiau gwastraff gardd diangen os gofynnwch chi. Ar ôl gofyn am gael gwared â’r bin, gall gymryd nifer o wythnosau i’r bin gael ei gasglu. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr bod eich bin yn parhau i fod yn wag, yn hygyrch, ond heb ei adael allan gan achosi rhwystr.

Efallai y byddai’n werth cadw gafael ar eich hen fin gwastraff gardd am y tro oherwydd, os ceir gwared ar eich bin gwastraff gardd a’ch bod chi’n newid eich meddwl yn y dyfodol, codir tâl am un newydd.

Beth allai ei wneud gyda fy ngwastraff gardd os nad ydw i eisiau talu am y gwasanaeth casglu?

Gallwch fynd â’ch gwastraff gardd i un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref (yn rhad ac am ddim). Neu, fe allech gompostio’r gwastraff gardd gartref.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR