Ydych chi’n rhywun sy’n hoffi mynd i gerdded neu ymarfer corff yn yr awyr agored yn Sir Wrecsam?

Boed hynny’n loncian, cerdded neu fynd â’r ci am dro, fe allai’r ymgynghoriad hwn fod o ddiddordeb i chi.

Rydym yn adolygu ein Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP), ac rydym ni’n gofyn am awgrymiadau gan bobl i weld sut allwn ni wella pethau.

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn effeithio ar lwybrau ceffylau, llwybrau troed a llwybrau eraill o amgylch y fwrdeistref sirol – mae rhai o’r rhain yn cynnwys safleoedd megis Safle Treftadaeth Traphont Ddŵr Pontycysllte, ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Rydym eisiau sicrhau fod Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cwrdd â disgwyliadau, a dyna pam rydym ni’n annog unrhyw un sy’n defnyddio’r llwybrau i gymryd rhan.

Yr hyn yr hoffem ei wybod?

Rydym yn awyddus i wirio gwybodaeth sylfaenol sy’n ymwneud â Hawliau Tramwy Cyhoeddus – megis faint o bobl sy’n eu defnyddio, a pha mor aml y maent yn eu defnyddio.

I gychwyn, nid ydi’r arolwg yn berthnasol i balmentydd ger ffyrdd neu drwy ystadau, ffyrdd prysur neu lwybrau yng nghanol trefi.

Ond fe hoffem wybod beth ydi blaenoriaethau pobl ar gyfer cynnal a chadw a gwella’r llwybrau hyn – er enghraifft, a fyddai pobl yn dymuno gweld giatiau i gerddwyr yn hytrach na chamfeydd er mwyn gwella mynediad.

Ydyn nhw eisiau i ni gynnal gwaith strimio yn rheolaidd a gwella arwyneb y llwybrau troed?

A hoffent fwy o wybodaeth am leoliad y llwybrau yma, a pha grwpiau cerdded y gallent ymuno â nhw?

Neu efallai bod pobl eisiau gweld Llwybrau Tramwy Cyhoeddus newydd sbon yn Wrecsam? Os mai dyma’r sefyllfa, ymhle hoffech chi nhw?

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn defnyddio Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar hyd a lled Wrecsam a’u bod yn eu hystyried yn ased ardderchog – maent yn ffordd wych o fynd i archwilio’r amgylchedd o’n hamgylch.

“Ond os oes yna unrhyw ffordd y gallwn eu gwella neu os ydi pobl yn credu y dylem newid unrhyw beth, yna mae hynny’n rhywbeth y dylem fod yn ymwybodol ohono, felly buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan yn yr arolwg.”

Dim ond saith cwestiwn sydd yn yr arolwg, ac nid yw’n cymryd llawer o amser i’w lenwi – i gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen hon.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI