cooking, oil, recycling, centre

Nid yw cael gwared ag olew coginio yn un o’r swyddi hawsaf yn y gegin.

Gall ceisio ei dywallt i gynhwysydd arall fod yn annymunol a blêr, a gallai deimlo fel ymdrech diangen os ydych yn taflu’r cynhwysydd i ffwrdd yn y diwedd; neu’n aros i’r olew galedu cyn ei daflu i’r bin gyda phopeth arall.

Ond – er ein bod ni gyd yn gwneud hynny! –  ni allwn ei dywallt lawr y draen, gan fod hynny’n arwain at y risg o dagu’r pibellau neu greu mynydd o fraster, sy’n anodd ei waredu ac achosi problemau enbyd i gwmnïau gwastraff a dŵr wrth iddynt geisio cadw’r pibellau a charthffosydd i lifo.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Yn ffodus, mae gennym ateb a fydd yn rhwystro tagu’r draeniau – a rhoi defnydd newydd i’r hen olew…

Cynwysyddion olew newydd

Yn ddiweddar, rydym wedi gosod cynwysyddion olew yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ym Mhlas Madog, y Lodge, Brymbo a Lôn Bryn ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.

Os ydych chi’n awyddus i gael gwared â’ch olew coginio, gofynnwch i un o’n gweithwyr ar y safle i ddatgloi’r cynhwysydd olew i chi.

Tywalltwch yr hyn rydych angen ei waredu, ac fe wnawn ni’r gweddill.

Hen olew – tanwydd newydd

Rydym ni’n adfer yr olew gwastraff trwy broses naturiol o hidlo a gwaddodi.

Mae’n swnio’n gymhleth, ond yn syml, rydym yn aros i’r olew trymaf wahanu o’r olew ysgafnaf.

Caiff yr olew o’r holl gynwysyddion ei adael i setlo mewn tanciau mawr am ddwy i bum wythnos, er mwyn caniatáu i’r broses uchod ddigwydd.

Unwaith y caiff y broses ei gwblhau, caiff y gwaddod trwm ei dynnu o’r tanciau a chaiff yr olew ysgafnaf, puraf ei hidlo a’i droi mewn i hylif bio o’r enw LF100, sy’n gyfeillgar yn amgylcheddol, ac yn ddefnyddiol iawn.

Yna gall yr LF100 gael ei ddefnyddio mewn pwerdai ecogyfeillgar er mwyn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, sy’n cael ei ddefnyddio i bweru cartrefi a busnesau ar draws y DU.

Nid yw’n ffordd ddrwg o gael gwared â hen fraster bacwn!

Ac, yn well fyth, mae’n cadw’r golau ymlaen a’r pibellau i weithio.

“Sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rwy’n falch o weld y cynwysyddion olew newydd yn cael eu gosod yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref sy’n cael eu rhedeg gan FFC Environment.

“Hoffwn annog teuluoedd i ailgylchu beth bynnag y gallent, a gwneud hynny mor hawdd â phosib iddynt.

“Gan feddwl bod yr olew a ddefnyddir yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ynni gwyrdd, mae’n sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill, ac felly gobeithiwn y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle cyn gynted â phosib.”

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN