HMRC

Erthyl Gwadd – Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn annog busnesau bach a selogion yn y sector cerbydau i fod yn ymwybodol o reolau yn sgil Brexit wrth anfon a derbyn cydrannau o Ewrop neu wrth deithio ar draws Ewrop i fynychu digwyddiadau, er mwyn sicrhau nad ydyny yn cael eu dal allan.

Mae rheolau newydd wedi bod ar waith ers mis Ionawr eleni ac er y bydd busnesau mwy sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW wedi ymgyfarwyddo â’r newidiadau eisoes, efallai na fydd busnesau llai megis garejys annibynnol a manwerthwyr cydrannau arbenigol yn gwbl ymwybodol o’r newidiadau i’r rheolau mewnforio ac allforio a sut mae’r newidiadau hyn yn berthnasol iddynt.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Yn yr un modd, ar gyfer hobïwyr moduron a allai fod eisiau archebu cydran arbenigol o’r UE i adfer car clasurol, neu a allai fod yn dymuno teithio ar draws Ewrop i rali, ni fyddai llawer wedi gorfod delio â’r newidiadau tan yn ddiweddar.

Gyda ralïau, arddangosfeydd ceir clasurol a sawl gŵyl ar eu hanterth, gan gynnwys y Sioe Cerbydau Clasurol yn Birmingham sydd i ddod, ac yna ymhellach i ffwrdd yr ‘Auto e Moto D’Epoca’ yn yr Eidal, mae selogion yn cael eu hannog i wirio eu bod yn deall y gofynion newydd.

Mae CThEM wedi cynhyrchu arweiniad i helpu pobl i gael hyd i’r dull gorau o ddelio â’r newidiadau.

Mae yna hefyd Offeryn Ar-lein i Fasnachwyr i sicrhau nad yw busnesau bach yn cael eu dal allan gan ffioedd annisgwyl neu oedi diangen. Mae’r offeryn hefyd yn amlygu prosesau y gellir eu dilyn. Ar ben hynny, mae’r arweiniad yn rhoi gwybodaeth sydd ei hangen i sicrhau bod busnesau bach yn barod cyn mis Ionawr nesaf pan fydd datganiadau a rheolaethau llawn y tollau yn cael eu cyflwyno.

Os yw busnesau bach hefyd yn symud cydrannau neu offer rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, gallant gofrestru gyda’r Gwasanaeth Cymorth i Fasnachwyr sy’n rhad ac am ddim.

Dywedodd Katherine Green a Sophie Dean, Cyfarwyddwyr Cyffredinol, Ffiniau a Masnachu, CThEM:

“Wrth i gyfyngiadau teithio gael eu codi ac wrth i fwy o ddigwyddiadau gael eu cynnal, rydym am i selogion cerbydau allu parhau i fwynhau eu ceir, eu beiciau modur a’u cerbydau gwersylla fel y maen nhw wedi gwneud erioed.

“Fodd bynnag, rydym yn gwybod na fyddai llawer o bobl wedi rhagweld y byddai’r newidiadau a gyflwynwyd ar ddechrau’r flwyddyn yn effeithio arnyn nhw, a dyna pam rydym yn eu hannog i sicrhau eu bod yn deall yr ymrwymiadau newydd trwy ddefnyddio’r arweiniad sydd ar gael iddyn nhw – ar GOV.UK, yn un o’n fideos YouTube neu trwy ein fforymau i gwsmeriaid. Bydd dod i arfer â’r prosesau newydd nawr yn eu rhoi mewn sefyllfa dda cyn mis Ionawr.”

Cefndir

Mae cysylltiadau at ragor o help a chymorth ar gael ar GOV.UK

Mae fideo ar sut i ddefnyddio’r offeryn ar-lein i fasnachwyr a fideos byr eraill ar brosesau’r tollau a’r hyn y mae angen i fusnesau ei wybod am fasnachu nwyddau gyda’r UE i’w cael ar sianel YouTube CThEM.

I ofyn cwestiynau penodol am brosesau CThEM ar gyfer mewnforio neu allforio ac i gael hyd i atebion i’ch cwestiynau, ewch i fforymau cwsmeriaid CThEM.

Mae ymgynghorwyr gwasanaeth i gwsmeriaid CThEM ar gael i ateb cwestiynau ar y llinell gymorth Tollau a Masnach Ryngwladol. Byddant yn helpu gyda materion ynghylch mewnforio, allforio a rhyddhad tollau. Mae’r llinell gymorth ar agor rhwng 08:30 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener. Ffoniwch 0300 200 1900 i siarad ag ymgynghorydd.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL