High Street

Rydym yn ystyried cynnal ymgynghoriad ar ein Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus canol dinas.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yn caniatáu i ni gyflwyno camau gorfodi ar draws ardal benodol yng nghanol y ddinas ar ymddygiadau neu weithgareddau anghymdeithasol penodol.

Mae hyn yn cynnwys materion megis defnyddio cyffuriau neu alcohol; troethi neu ysgarthu yn gyhoeddus; ymddygiadau bygythiol neu anghymdeithasol eraill.

Rydym yn cynnig gwneud Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus arall, ac eisiau clywed eich barn am yr amodau arfaethedig sydd ynghlwm.

Mae’n ymwneud â mwy na gorfodi’n unig

Cafodd y Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus eu cyflwyno yn Wrecsam am y tro cyntaf yn 2017.  Maent yn adnodd pwysig o ran delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, fodd bynnag ni ellir datrys y rhain trwy orfodi yn unig – mae angen ymateb amlasiantaeth yn achos y rhan fwyaf ohonynt, lle byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cymorth i’r bobl sydd ei angen.

Cafwyd canlyniadau llwyddiannus wrth weithio mewn partneriaeth, gan gynnwys trwy waith y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol dros y blynyddoedd diwethaf.

Rydym eisiau sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel yng nghanol dinas Wrecsam, ac nad oes ymddygiad gwrthgymdeithasol yno – wrth gynnal cydbwysedd rhwng sicrhau bod pwerau gorfodi ar waith, a darparu cefnogaeth i unigolion diamddiffyn pan fydd angen cymorth arnynt.

Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yn rhan o’r ymateb hwnnw, felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol  Partneriaethau a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Paul Roberts:   “Rydym yn awyddus iawn i glywed eich barn, os ydych chi’n byw, gweithio neu’n ymweld â Chanol Dinas Wrecsam, gan fod eich barn chi’n bwysig.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD