Mae’r byd yn ‘newid ei arferion’ ar blastigion…ydych chi’n newid hefyd?

“Rwy’n meddwl ein bod ni oll yn newid ein hymddygiad…”

Dyma ddywedodd Syr David Attenborough i’r BBC mewn cyfweliad diweddar, cyn ychwanegu, “Rwy’n meddwl ein bod ni oll yn newid ein harferion, ac mae’r byd yn dechrau deffro i’r hyn rydym wedi ei wneud i’r blaned.”

Yn sicr, mae plastig yn cael ei drafod fwy nac erioed, gyda phlastigion untro yn bryder sylweddol. O amgylch y byd, mae pobl yn dechrau sylweddoli hyn, ac rydym ni eisiau chwarae ein rhan a gweithredu.

Gallwn wneud hyn drwy leihau cymaint o blastigion untro ag y gallwn ni, ac ailgylchu ac ailddefnyddio ein plastigion eraill, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn Wrecsam, ond rhaid i ni wneud hyn gyda’n gilydd.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Beth yw plastigion untro?

Plastig untro yw’r pethau hynny sy’n tueddu i gael eu defnyddio unwaith cyn cael eu taflu. Nid yw rhain yn ecogyfeillgar a’r natur wastraffus hon yw’r agwedd waethaf y gallwn ei gael wrth feddwl am ailgylchu.

Un o’r prif ffyrdd y gallwch fod yn well wrth ailgylchu yw peidio â defnyddio plastig untro a defnyddio opsiynau bioddiraddadwy neu rhai y gellir eu hailddefnyddio gymaint â phosib.

Ydych chi’n un o’r rhai hynny sydd wedi dechrau ‘newid arferion?’ Os nad ydych wedi dechrau eto, dyma ychydig o gefndir i’r broblem fawr hon.

Pam bod plastig yn broblem…

Yn syml, rydym yn dod yn fyd plastig…mae 79% o holl wastraff plastig sydd erioed wedi’i greu wedi aros yn ein hamgylchedd (RecycleNow).

Mae hwn yn ffigwr eithriadol. Meddyliwch am y peth. Dim ond tua un rhan o bump o’r plastigion a ddefnyddiwyd ar y Ddaear sydd ddim yn bodoli bellach. Mae’r gweddill yn dal yn bodoli…ac eto mae plastig yn parhau i gael ei gynhyrchu ar raddfa fawr.

Ailgylchu plastig yn Wrecsam

Yn Wrecsam gellir ailgylchu nifer o gynwysyddion plastig…a gellir ailgylchu nifer o’r rhain yn eich bocs gwyrdd/troli bocs canol. Edrychwch ar ein canllawiau am fwy o wybodaeth.

Golchwch yr holl eitemau hyn yn sydyn cyn i chi eu hailgylchu nhw. Nid oes angen i chi dreulio amser maith yn gwneud hyn, ond ni ddylai eitemau fod ag unrhyw weddillion bwyd neu ddiod ynddynt wrth eu hailgylchu.

Golyga hyn bod deunydd o safon llawer uwch yn cael ei anfon i’w hailgylchu i gynnyrch newydd, ac ni fydd eich eitemau ailgylchu yn halogi’r deunyddiau glân sydd eisoes wedi cael eu casglu gan y cerbyd ailgylchu.

Mae ein canllawiau hefyd yn dangos bod nifer o blastigion y gallwch eu hailgylchu yn ein tri chanolfan ailgylchu yn Wrecsam. Dim ond wrth ymgyfarwyddo gyda pha blastigion y gellir eu hailgylchu a’i peidio, y gallwn wneud dewisiadau gwybodus am yr hyn a brynwn.

Dewch i ni gydweithio

Rydym eisiau chwarae ein rhan i helpu’r blaned i oresgyn y broblem hon, ond dim ond drwy gydweithio gyda’n gilydd yn Wrecsam y gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Dewch i ni fynd i’r afael â’r broblem blastig gyda’n gilydd 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU