Fydd hi ddim yn hir nes bydd y clociau’n cael eu troi’n ôl. Mae’r dydd yn byrhau ac mae’n oeri.

Gyda’r gaeaf ar y ffordd a thywydd garw yn dod yn fwyfwy tebygol, mae’n naturiol fod pobl eisiau gwneud yn siŵr fod gennym drefniadau yn eu lle er mwyn helpu pobl i ymdopi ag amodau gwael.

Y peth cyntaf mae pobl yn tueddu i boeni amdano yw’r ffyrdd, a sut gallant fynd allan os bydd rhew ac eira.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Rydym am sicrhau fod y fwrdeistref sirol yn parhau i weithio ac y gall pobl gyrraedd lle maent am fynd.

Mae gennym fflyd o 10 o gerbydau graeanu, a 30 o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n galed o’n tîm Strydwedd, sy’n camu mewn i yrru’r cerbydau hynny – dros nos weithiau – pan fydd y tywydd yn gwaethygu.

Am fwy o wybodaeth, gwyliwch y fideo isod:

Mae’r penderfyniad os byddant yn mynd allan ai peidio yn cael ei wneud yn ddyddiol, yn seiliedig ar ragolygon y tywydd, fel na fyddant yn methu dim.

Maent yn dilyn 11 taith amrywiol drwy’r fwrdeistref sirol, sy’n cynnwys llwythi o ffyrdd preswyl, ffyrdd gwledig a phriffyrdd – gan gynnwys yr A483 a’r A5.

Gall y cyhoedd gadw llygad ar y cerbydau graeanu drwy ddilyn ein cyfrif Twitter a chwilio am yr hashnod #wxmgrit.

Rydym hefyd yn rhoi nodiadau atgoffa ar y system MyUpdates, sy’n anfon negeseuon e-bost yn uniongyrchol at bobl sydd wedi tanysgrifio.

“Yn Barod ac wedi Paratoi”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Fel adran rydym yn paratoi at dymor y gaeaf. Mae hyfforddiant gweithredu yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

“Yn ogystal â chlirio prif briffyrdd, rydym yn blaenoriaethu ein llwybrau, fel llety gwarchod a llwybrau i’r ysgol. Mae manylion ein llwybrau blaenoriaeth ar gael ar ein gwefan.

“Rydyn ni hefyd yn rhannu cronfa o gerbydau sy’n fwy cymwys i ddelio ag amodau tywydd garw i sicrhau bod gofal yn gallu cyrraedd y bobl fwyaf diamddiffyn.”

Helpwch lle gallwch

Cynghorir trigolion hefyd i wirio bod eich cymdogion yn iawn – yn arbennig unrhyw drigolion hŷn, anabl neu rai sy’n agored i niwed.

Dim ond pum munud mae’n ei gymryd i helpu, ond gall gwyntoedd cryfion, rhew ac eira fod yn anodd i bobl agored i niwed wrth iddynt geisio gwneud tripiau dyddiol hawdd, fel picio i’r siopau neu’r swyddfa bost.

Gallai galw heibio’n sydyn neu gynnig help wneud gwahaniaeth mawr i rywun nad ydynt yn gallu mynd allan ar eu pen eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae llawer o bobl yn ein cymunedau sy’n cael trafferth yn ystod y misoedd oerach, ac ni ddylem danamcangyfrif faint o wahaniaeth y gall rhywbeth bach ei wneud i fywyd rhywun.

“Mae cymaint o ffyrdd hawdd i helpu – helpu gyda siopa, mynd â phryd o fwyd poeth neu dim ond galw mewn am sgwrs. Rydym yn gofyn i breswylwyr gymryd dim ond ychydig o funudau i alw heibio gymdogion, ffrindiau a pherthnasau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Lowe: “Byddwn hefyd yn argymell y dylai pobl gysylltu â’r Meddyg er mwyn trefnu eu brechiad rhag y ffliw cyn gynted ag y mae hynny yn bosib – yn enwedig pobl fregus ac oedrannus.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI