Cherry Hill

Mae Meithrinfa Ddydd Cherry Hill wedi derbyn Dyfarniad Cenedlaethol Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy gan Lywodraeth Cymru.

Drwy dderbyn y wobr mae Meithrinfa Ddydd Cherry Hill wedi llwyddo i ddangos eu bod wedi cyflawni camau gweithredu sy’n ymdrin ag ystod eang o faterion iechyd gan gynnwys maeth ac iechyd y geg, gweithgaredd corfforol/chwarae egnïol, iechyd meddwl ac emosiynol, lles a pherthnasoedd, yr amgylchedd, diogelwch, hylendid ac iechyd a lles yn y gweithle.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Yn ogystal â chanolbwyntio ar y meysydd iechyd yma, maent hefyd wedi cyflawni ‘Dyfarniad Boliau Bach’ sydd yn cydnabod bod bwyd sy’n cael ei weini yn rhan o’r rhaglen Cynllun Gwên sydd yn Rhaglen Genedlaethol Gwella Iechyd y Geg wedi’i dargedu.

Mae ganddynt fan awyr agored gwych i blant chwarae a dysgu yn ogystal â safonau uchel o ran diogelwch a hylendid.

Dywedodd Helen Jones, Swyddog Lleoliadau Cyn-Ysgol Iach Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Mae Meithrinfa Ddydd Cherry Hill wedi dangos bod iechyd a lles cyffredinol plant a staff yn flaenllaw iawn yn y lleoliad.

“Mae amgylchedd y lleoliad yn rhagorol y tu mewn a’r tu allan. Maent yn cofleidio pob menter sy’n gallu helpu i ddylanwadu ar arfer yn y lleoliad a gwneud y profiad i staff a phlant yn un arbennig iawn. Rwy’n siŵr y byddant yn parhau i hyrwyddo amgylchedd iach a hapus ar gyfer y plant a fydd yn derbyn eu gofal yn y dyfodol.”

Dywedodd Rheolwr Cherry HIll, Lisa Holland, “Mae Cherry Hill yn falch iawn o fod wedi derbyn y dyfarniad yma.”

Mae’r Cynllun yn gweithredu ar draws Cymru ac mae’n cael ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i gefnogi yn lleol gan Dîm Ysgolion Iach Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH