/cinny

Mae Catalyddion Cymunedol Wrecsam yn darparu cymorth gwerthfawr i’r rheiny sy’n derbyn taliadau uniongyrchol ac angen gofal gartref.

Mae’r prosiect wedi helpu dros 50 o ficrofentrau cymunedol i sefydlu ac maen nhw’n dechrau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Un enghraifft yw Colin, a fu’n gofalu am ei wraig Sandra am ddwy flynedd ar ei ben ei hun, gan gael trafferth derbyn unrhyw gymorth i ofalu am Sandra a oedd yn dioddef o glefyd Parkinson.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Meddai Colin, “Doeddwn i ddim yn gallu gwneud y pethau pwysig yn fy mywyd ac roeddwn i wir yn cael trafferth gofalu am Sandra.”

Cysylltodd Colin â Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam a roddodd wybod iddo am yr holl ficrofentrau cymunedol newydd sy’n cynnig cymorth a gofal – unigolion a grwpiau bach o bobl sydd wedi sefydlu eu menter eu hunain i helpu eraill yn Wrecsam.

Dywedodd Colin, “Roeddwn i’n gallu edrych ar y cyfeirlyfr a chysylltu â microfentrau cymunedol yn Wrecsam i holi a ydyn nhw’n gallu dod i helpu. A dyna sut y bu i mi ddod ar draws Ilona o Real Care. Roedd Cyngor Wrecsam yn help mawr i sicrhau fy mod i’n derbyn taliadau uniongyrchol i dalu am y cymorth gan Ilona.”

Mae Ilona erbyn hyn yn ymweld â Colin a Sandra bron bob dydd i helpu gyda choginio, glanhau ac i ddarparu unrhyw gymorth arall i wneud diwrnod Colin a Sandra yn haws.

Fel rhan o’i chymorth i Colin trefnodd Ilona bod Colin a’i ferch yn mynd allan am fwyd ar ei ben-blwydd. Ar ddiwrnod ei ben-blwydd cafodd Colin syrpréis o weld Ilona yn cyrraedd gyda balŵns, blodau a Prosecco. Aethon nhw yn y car wedyn i’r Corn Mill gan wrando ar hoff albwm Colin gan Dire Straits.

“Mae’r microfentrau cymunedol hyn yn syniad gwych”

Meddai Colin, “Roedd yn bryd hyfryd o fwyd ac roedd Ilona hyd yn oed wedi pobi cacen i mi; doeddwn i ddim wedi dathlu fy mhen-blwydd ers dwy flynedd oherwydd fy rôl ofalu ac roeddwn i ar ben fy nigon.”

Community Micro-Enterprises

“Mae’r microfentrau cymunedol yn syniad gwych. “Rydw i’n teimlo’n fwy sicr rŵan bod gen i gefnogaeth Ilona. Mae’n rhaid i mi gyfaddef, doeddwn i ddim yn disgwyl i’r gefnogaeth fod cystal. Roedd yn llenwi’r bwlch, a hynny ar ôl chwilio am asiantaeth am 12 mis a methu â derbyn cymorth.”

Cafodd Ilona gymorth gan y Catalyddion Cymunedol i sefydlu cynnig gofal a chymorth fel microfenter cymunedol.

Meddai Tom Hughes o’r Catalyddion Cymunedol, “Mae Catalyddion Cymunedol yn darparu cymorth am ddim i alluogi pobl frwdfrydig a gofalgar fel Ilona i weithio’n hunangyflogedig neu i redeg eu microfenter cymunedol eu hunain sy’n cynnig gofal a chymorth i gymdogion. Dim ond chwe wythnos y cymerodd hi i Ilona sefydlu ei menter “Real Care”.

“Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i helpu pobl leol i ddefnyddio eu talentau i helpu pobl leol eraill.”

Meddai’r Cyng. John Pritchard, Aelod Arweiniol Gofal cymdeithasol i Oedolion, “Mae’r hyn y mae’r Catalyddion Cymunedol wedi’i wneud mewn cyfnod byr iawn o amser yn hollol wych. Mae pobl rŵan yn gallu defnyddio eu taliadau uniongyrchol i dderbyn y gofal sydd arnyn nhw ei angen i fyw eu bywydau bob dydd. Mae Ilona yn enghraifft wych o sut mae’r cynllun yn gallu bod o fudd, a hoffaf annog eraill i gysylltu i weld sut mae taliadau uniongyrchol yn gallu helpu pobl sydd angen gofal.”

Meddai Ilona, sy’n rhedeg Real Care, “Dydi rhedeg fy menter fy hun ddim yn teimlo fel gwaith, mae’n teimlo fel treulio amser gyda ffrindiau a pherthnasau. Dw i’n teimlo fy mod i’n gallu personoli’r gofal yn ôl anghenion unigolion, ac mae gen i well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.”

Cyngor Ilona i unrhyw un sy’n ystyried sefydlu microfenter cymunedol i ddarparu gofal yw – “Mae’r wobr yn erbyn y risgiau yn anhygoel. Dydi o ddim yn teimlo fel mynd i’r gwaith, mae’n gallu bod yn heriol ond rydych chi’n cael ei gwerthfawrogi. Dw i’n bendant yn argymell cysylltu â’r Catalyddion Cymunedol i dderbyn cymorth os ydych chi’n ystyried lansio eich menter eich hun i gefnogi pobl leol.”

Os ydych chi’n adnabod unrhyw un a all gael budd o gymorth gan ficrofenter cymunedol, mae’r cyfeirlyfr o fentrau sydd ar gael yn Wrecsam i’w weld yma.

Neu os ydych chi’n ystyried ymuno â’r hanner cant a mwy o bobl yn Wrecsam sydd wedi derbyn cymorth am ddim i sefydlu microfenter cymunedol, cysylltwch â tom.hughes@communitycatalysts.co.uk

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH